9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سیاست -

آيتالله هاشميرفسنجاني: غرب كوچكتر از آن است كه ايران را تنبيه كند

علی لاريجاني: طرح ايجاد دفتر حافظ منافع آمريكا در ايران فريبكارانه است

حسيني، سخنگوی وزارت خارجه در گفتوگو با لسآنجلس تايمز: تعليق براي تعليق در بسته 5+1 ذكر نشده است

مهــدي صفري، معــاون وزير امــور خارجه: ايــران در انتظار پاســخ طــرف مقابل به بســته پيشنهادياش است

واعظي آشتياني، معاون وزير صنايع و معادن: اعتبــارات عمراني شــهركهاي صنعتي 5 برابر افزايش يافت

منوچهــر صادقــي، مديركل امــور اجتماعي وزارت كشــور: خط فقر شــديد در كشور كاهش يافت

الهام، ســخنگوی دولت: هدف پاليزدار ايجاد انحراف در مسير مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده است

متكي در ديدار سفير جمهوري روسيه سفيد: قطار مناســبات تهران - مينســك بــر ريلهاي مطمئن در حركت است

احمدینژاد: روز بستهشدن همه درها به روي ملت روز شادي و توسعه است

آيتالله هاشمیرفسنجانی: رويكرد كشورهاي غربي براي واردكردن فشار بر ايران رويهاي غلط است

محيالدين حائري، امامجمعه شيراز خواستار شد تالارهاي عروسي به مساجد اضافه شود

رئيس ســازمان اوپك: منتظر نفت 170دلاري باشيد، نفت از مرز 140 دلار هم گذشت

قائممقــام بانك مركــزي خبر داد: رشــد 10 درصدي تسهيلات سوختشده بانكها

ماگازكي، سفير ســابق ژاپن در ايران: توسعه انرژي هستهاي ژاپن مدل خوبي براي ايران است

حســن بيادی، ســخنگوي جمعيت آبادگران جوان: اصولگرايان حزب فراگير نميشوند

احمدینژاد: تصميــم آمريكا براي حضور در منطقه ما، در واقع يك نوع خودكشي بود

آيــتالله هاشمیرفســنجانی: راه اشــتباه غربيها، منطقه و آنها را به زحمت مياندازد

علــی لاريجانــی: غــرب اكنــون بــه قدرت منطقهاي ايران اذعان دارد

الهام، ســخنگوي دولت تشــريح كرد: پروژه القــاي تضاد مديريت انقلابــي با مديريت علمي براي حمله به دولت

علاءالدين بروجردي، رئيس كميسيون امنيت ملي: گشايش دفتر حافظ منافع آمريكا در تهران با تغيير مواضع واشنگتن قابل بررسي است

سيدمهدی هاشــمی، سرپرست وزارت كشور مطرح كرد: بيشــتر ناامنيهاي مرزي با مديريت آمريكا به وجود ميآيد

محمدرضا باهنر: دولت نبايد درآمدهاي نفت را جزء عايدات خود بداند

ابراهيم رئيسي، معاوناول قوه قضائيه: آمريكا ميخواهد به ايران حمله كند اما نميتواند

نيازی، رئيس ســازمان بازرسي كل كشور: در پي خشكاندن ريشه فساد در جامعه هستيم

آيتالله هاشميرفســنجاني: مسئله غربيها با ايران، تنها از طريق حرف حساب حل ميشود

آيتالله اميني: بزرگترين خواسته مردم ايجاد امنيت است

جهانگيــري، عضــو شــوراي مركــزي حزب كارگــزاران ســازندگي: پاشــنه آشــيل دولت در انتخابات رياســتجمهوري، مســائل اقتصادي است

حسيني، سخنگوی وزارت خارجه: پيامدهاي هرگونــه جنگي عليه ايران غيــر قابل پيشبيني خواهد بود

علــی لاريجانی: برخي تندروهــا همه مردان انقلاب را منحــرف و خــود را دردانههاي نظام ميدانند

آيتالله هاشمیرفسنجانی: غرب اخطار ايران را جدي بگيرد

احمدینــژاد: شــهرداریها وظيفه ســنگين فرهنگســازی و تكريــم شــهروندان را بر عهده دارند

ماجــدی، معــاون ســابق اقتصــادی وزارت خارجــه: پرداخت مســتقيم پول به مــردم كار اشــتباهی اســت بلكه بايد سيســتمهای تأمين اجتماعی را تقويت كنيم

رئيس مجلس: داشتن اخلاق سياسی در تراز انقلاب اسلامی نياز اساسی كشور است

حاجیبابايی، عضو هيئترئيسه مجلس: عزم ملی و همكاری ســه قوه بــرای اجرای صحيح طرح تحول اقتصادی ضروری است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.