به نظر میرسد فتنهای جدید در پیش است

Shargh - - سیاست -

ایلنا:

معاوناول قوه قضائيه با بيان اينكه بنیصدر خودخواه و مغرور به رأی مردم، شــروع به توهين و تخريب افراد و نهادهای انقلابی كرد و بهجای حل مشكلات مردم، آنها را تحقير كرد، گفت: «امروز تخريب عليه سپاه، بسيج، افراد مؤثر و دستگاه قضائی شدت گرفته و وقتی به تجربه گذشــته نگاه میكنم، به نظرم میرسد كه فتنه و اقدامی جديد در پيش است».

حجتالاسلام محسنیاژهای به مناسبت هفته قوه قضائيه در پيش از خطبههــای نماز جمعه تهران با طرح اين ســؤال كه چرا نهادها و افراد انقلابی و متدين و افراد دلســوخته اين نظام مورد هجمه، تحقير و توهين دشمنان و افراد غافل قرار میگيرند؟ ابراز كرد: «چرا در برخی از مقاطع هجمهها بيشــتر میشود؟ دشمن و شــياطين و افرادی كه منافعشان را در خطر میبينند، مشاهده میكنند كه چه كسانی سد راه متجاوزان، غارتگران و اشرار هستند».

او با تأكيد بر اينكه ســپاه، ارتش، بســيج، نيــروی انتظامی، وزارت اطلاعات، قوه قضائيه و برخی شــخصيتهای مؤثر سد راه متجاوزان هســتند، عنوان كرد: «میگويند اين ســد راه بايد برداشــته شــود. اگر میشود او را حذف فيزيكی كرد. اگر نشد آن افراد را بايد ترور شخصيت كرد و اگر بازهم نشــد با دورغپردازی، بايد آنها را مورد اتهام و تهمت قرار داد تا ذهن مردم نســبت به آنها مشوش شده و اعتماد به آنها كم شود و تيغ قوه قضائيه، سپاه و نيروهای مسلح كم شود».

او با اشاره به حمايت گروههای ضدانقلاب از بنیصدر، گفت: «همه جريانهای ضدانقلاب زير چتر بنیصدر جمع میشوند. گروههايی كه بنیصدر را قبول نداشــتند. از چپ، از راست، از عناصر سلطنتطلب، از اعضای حــزب بعث عراق و... و بنیصدر مغــرور به رأی مردم نيز مــردم و نهادهای نظام را تخريــب میكند. پس از اين تخريبها كه از زبان رئيسجمهور وقت و تريبونهای رســمی بيان میشود، اتفاقات دهه 60 رخ میدهد. ترورها راه میافتد و هزاران انسان به خاکوخون كشيده میشوند ».او ادامه داد : «پس از آن دوباره بهخاطر جنايتهايی كه كردند، وحدت مردم بيشــتر شد و همه فهميدند چه اتفاقی افتاده و آنگاه دوباره تخريبها را شروع كرده و قضايای دهه 70 شروع شد و وقتی دوباره مردم به صحنه آمده و آگاه شدند، مسائل دهه 80 شروع شد و چه ظلمهايی كه صورت نگرفت !».محسنیاژهای افزود : «آمريكا يکطور حرف میزند، برخی كشــورهای منطقه وارد مســائل ديگری شــدهاند، آرايش جديدی در منطقه شــكل گرفته و نهادهای انقلابی، سپاه و دستگاههای قضائی تخريب میشوند. بهگمانم توطئهای جديد در پيش است .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.