آينه

Shargh - - سیاست -

مقابل رأی مردم صف کشیدهاند عبدالواحد موسویلاری:

... چيزی كه در روز قدس اتفــاق افتاد در حقيقت واكنــش غيراخلاقی عدهای بود كه در جريان انتخابات از مردم شكســت خورده بودند و تلقی آنها اين بــود كه در جريانات انتخابات میتوانند به اهداف خود برسند و مردم مسير ديگری را انتخــاب كردنــد. اين واكنش در واقــع واكنش در مقابل رأی و نظر مردم بود... معتقد هستم كه مردم در جريان انتخابات، در تجمعات و در نشستهايی كه داشتند راه را به دولتمردان نشان دادند و قاعدتا آقای روحانی همانطوركه خودشــان هم گفتند نياز دارند به بازنگری و متناســب با اين مسيری كه مردم نشان دادند بايد دولت چيده بشود و مديران انتخاب بشوند. خود آقای روحانی هم من فكر میكنم به اين مسئله واقف است و اعلام هم كرده است و بايد همه كمک كنند كه آقای روحانی در چينش نيروها متناســب با انتظاراتی كه مردم دارند اقدام كنند... .

شبیهیابی یا شبیهسازی؟! حسین شریعتمداری:

... آقای دكتر روحانی توييت كردهاند كه «بهشــتی انواع ناســزاگويی و ظلمها را تحمــل میكرد ولی در برابر ظلــم به مردم با قدرت میايســتاد» رئيسجمهــور محترم، در اين نوشــته به يــک واقعيت درسآموز از بينش و منش شــهيد بهشتی اشاره كردهاند كه در صحت آن جای كمترين ترديدی نيست. اما با عرض پوزش بايد گفت؛ انطباق آن با راه و روشــی كه جناب روحانــی - لااقل- طی چهار ســال گذشــته در پيــش گرفته و متأســفانه ادامــه میدهند، از نوع «شبيهســازی» اســت و نه «شــبيهيابی». چراكه آن شهيد بزرگوار حجم انبوهی از اهانتهــا و ناســزاهايی را كه همهروزه از ســوی منافقيــن، ليبرالها، جريانات ضــد انقلاب و محافل و مراكز بيگانه عليه ايشــان به كار گرفته میشــد، با خونســردی مثالزدنــی و بیآنكه خم بــه ابرو آورد تحمــل میكرد و زبــان جز به نصيحت فحاشــان و ناســزاگويان نمیگشــود... اكنون جای اين پرسش از رئيسجمهور محترم هست كه ميان برخورد خود با منتقدان و برخورد شهيد بهشتی- نه فقط با منتقدان بلكه - با فحاشــان چه شــباهتی يافتهاند كه اين دو را به مقايسه نشســتهاند! «...بیسواد، بیشناسنامه، مزدور، كاســب تحريم، كودکصفت، حســود، بزدل، ترسو، جيببر، بیقانون، مســتضعف فكری، بیكار، متوهم، غوطهور در فســاد، سوءاستفادهگر، خرابكار، عقبمانــده، تازهبهدورانرســيده، عصــر حجــری، هوچیباز، منفیباف، يأسآفرين، ناشكر، بايد به جهنم بروند، انقلابيون نفهم، يک مشــت لات!» و...، كجای اين برخورد جناب روحانی با برخورد شــهيد بهشتی همخوانی و شباهت دارد؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.