تأیید دوباره پایبندی ایران به برجام

Shargh - - ديپلماسي -

شــرق:

اعضای شورای امنیت پنجشنبه هفته گذشته در جلسهای که به بررسی وضعیت تعهدات ایران به برجام در قالب قطعنامه 2231 برگزار شده بود، تأکید کردند که کشــورمان به تعهدات خود پایبند بوده است. همچنین دبیرکل ســازمان ملل در گزارشی که در این جلسه ارائه کرد، بر این نکته صحه گذاشــت. بــا وجود این تأکیدات نماینــده آمریکا در این جلســه ضمن طــرح ادعاهایی درباره برنامه موشکی ایران، اعلام کرد کشورش تا زمانی به برجام متعهد اســت که ایران هم به آن پایبند باشد. این موضعگیری نماینده آمریکا با واکنش توییتری جواد ظریــف و علاءالدین بروجردی رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلس مواجه شد.

در جلسه شورای امنيت چه گذشت

شــورای امنیــت در قطعنامــه 2231 در پی حصول توافقنامــه برجام، تمام تحریمهای خــود علیه ایران را لغو کرد. بر همین اســاس، این شورا به صورت دورهای اطلاعات جدید از فعالیت کشــورهای طــرف تعهد در عهدنامه برجام را بررســی میکند. به گزارش ایسنا، به نقــل از روزنامه آمریکایــی والاســتریتژورنال، در این نشســت، دیپلماتهای این شــورا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که ایران به تعهدات خود پایبند بوده اســت. بنا بر این گزارش، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هم در گزارشــی درباره عملکرد ایران در زمینه قطعنامه 2231 شورای امنیت گفت: ایران به همه تعهدات خود در برجام پایبند بوده است.

نماينده آمريکا: آمريکا در حال بازنگری برجام است

با وجود این گزارشها، در این نشســت نیکی هیلی، نماینده آمریکا در ســازمان ملل با اعلام اینکه آمریکا در حال بازنگری برجام اســت، گفت: تــا زمانی که ایران به اجــرای برجام پایبند بماند، ما نیز بــه آن پایبند خواهیم ماند. به گزارش ایســنا، به نقــل از نیویورکتایمز، نیکی هیلی، نماینده دائمی آمریکا در ســازمان ملل همچنین در اظهاراتی مدعی شــد: اینکه قاسم سلیمانی آزادانه اقداماتی را انجام میدهد، نقض قطعنامه شورای امنیت محسوب میشود.

او در ادامــه ادعاهای خود علیه ایران گفت: ایران به برهمزدن ثبات و امنیت منطقه ادامه میدهد. ایران این اقدامات را که نقض قطعنامه شورای امنیت است ادامه میدهد و این شورا در برابر ایران موفق نیست. او افزود: اقدامات ایران را رصد میکنیم. او همچنین از ســفرهای سردار قاسم سلیمانی به عراق نیز انتقاد کرد.

ادعای نمايندهانگليسدربارهفعاليتموشکیايران

در این نشســت اما نماینده انگلیــس هم اگرچه به پایبنــدی ایران به تعهدات برجام اذعان کرد اما نســبت به آزمایش موشــکی سپاه پاســداران در بهمن ماه سال 95 ادعــای نگرانی کــرد. آمریکا و انگلیــس معتقدند آزمایشهای موشکی سپاه خلاف قطعنامه 2231 است که در آن از ایران خواسته شده است از دستزدن به هر نوع فعالیت مرتبط با موشکهای بالستیک که بهمنظور حمل تسلیحات هستهای طراحی شده، خودداری ورزد.

پیتر ویلســون معاون نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل در ســخنان خود ضمن تأکید بر پایبنــدی ایران به تعهدات برجــام به گــزارش دبیرکل ســازمان ملل در نشســت مزبور اشــاره کــرد و گفت: این یک دســتاورد دیپلماتیک مهم و بزرگ به شمار میرود. اوایل ماه جاری نیز آژانس بینالمللی انرژی اتمــی ادامه پایبندی ایران بــه تعهدات خود در چارچوب توافق هســتهای را تایید کرده اســت. میزان کل ذخایر اورانیوم ایران همچنان در محدوده توافقشده است و ایران همچنان اجازه نظارت بر تأسیســات هســتهایاش را داده و این روند را تسهیل کرده است.

به گزارش تسنیم، ویلسون گفت: من در نشست امروز بــار دیگر بر پایبندی بریتانیا به تعهداتش به طرح جامع اقدام مشــترک تأکیــد میکنم و حمایــت خودمان را از اجرای کامل این توافقنامه اعلام میکنیم.

او در ادامــه اما با ابراز نگرانی از آزمایش موشــکی ایران گفت: نخستین مسئله مربوط به شلیک یک فروند موشــک میانبرد از ســوي ایران در 29 ژانویه اســت. از آنجا که چندین نشســت درباره این مسئله مهم داشتیم و ملاحظات بیشــتری نیز در قالب قطعنامه 2231 شورا داریم، درباره این مسئله کوتاه نخواهم آمد. ولی فقط به خاطر روشنشدن مسئله، میخواهم بار دیگر بر موضع لندن تأکید کنم که این شلیک مغایر با مقررات قطعنامه 2231 اســت. ما همچنین از درخواست دبیرکل از ایران برای خودداری از هرگونه شــلیک موشــک که موجب بیثباتی منطقه میشود، حمایت میکنیم.

او در ادامه درباره فعالیتهای ســپاه مدعی شد: ما همچنین نگــران گزارشهای متوالــی مربوط به نقض محدودیتهای اعمالشــده بــرای انتقال تســلیحات متعارف هســتیم. علاوه بــر این، گزارشهای گســترده از نقض مقــررات ممنوعیت ســفر از جمله نقضهای جدید از ســوي سرلشــکر قاسم ســلیمانی با توجه به حساســیتهای منطقهای، بهطور خــاص نگرانکننده اســت. بنابراین، با کنار هم قراردادن این مســائل، روشن است که این فعالیتها تأثیرات مخربی بر امنیت منطقه دارد. بله، ما با ایران موافق هســتیم که بزرگترین تهدید علیه منطقه یک تهدید مشترک برای همه ماست. همه مــا باید با داعش مقابله کنیم و تروریســم را شکســت دهیم. بلــه، ما از جامعــه بینالمللــی میخواهیم با ایــران همــکاری کند تا تهران را تشــویق کنــد تا نقش شــفافتر و سازندهتری در امور منطقه داشته باشد. ولی نمیتوانیم چشــمان خود را به روی فعالیتهای ایران که نقض قطعنامههای شــورای امنیت است و حمایت از نیروهای نیابتی در درگیریهای منطقهای، ببندیم. این اقدامات تلاشهای مربوط به دســتیابی به راهکارهای مســالمتآمیز را پیچیده میکند و به رفاه و امنیت آینده ایران لطمه میزند.

اما در مقابل این اظهــارات، نماینده آلمان، تعدادی از اعضــای شــورای امنیت و برخــی از اعضای اتحادیه اروپا نیز ضمن تأکید بر پایبندی ایران به برجام از جامعه بینالمللی خواستند به این معاهده تاریخی پایبند بمانند.

واکنش ظريف و بروجردی

ســخنان نیکی هیلی در ایران اما با واکنش وزیر امور خارجه یعنی جواد ظریف و بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مواجه شد. ظریف در حساب توییتر خود نوشــت: ســازمان ملل و همه دنیا میگویند ایران بهطور کامل به تعهداتش پایبند است اما آمریکا به دلیل نفرت همیشگیاش از ایران، این حقیقت آشکار را منکر میشود.

علاءالدین بروجردی هم در واکنش به سخنان سفیر آمریکا در ســازمان ملل دربــاره اینکه آمریــکا در حال بازنگری برجام است، گفت: برجام یک توافق بینالمللی اســت، بازنگری در آن کار یک کشــور نیســت و برجام هیچگونه تغییری نخواهد کرد.

به گزارش ایسنا، بروجردی ادامه داد: بازنگری کار یک کشــور نیست و این سخن خامی اســت که گفته شده و برجام هیچگونه تغییری نخواهد کرد. او افزود: مهم این اســت که آمریکا به تعهدات خودش عمل و این توافق مهم بینالمللی را اجرا کند و دست از زیادهخواهیها و انحراف از مسیر و ارائه تحریمهای جدید بردارد.

او ادامــه داد: بــدون تردید هر گامــی که چه دولت آمریــکا، چه کنگــره انجام دهــد، ما متقابــلا بهعنوان نمایندگان ملت بزرگ ایــران و در جهت دفاع از حقوق آنها پاســخ خواهیم داد که اخیرا طرحی را آماده کردیم که پس از تعطیلات روز یکشــنبه به هیئترئیســه ارائه خواهد شد. او گفت: این اقدامات به ادامه مسیر کمکی نخواهــد کرد و بــدون تردید ما زیر بــار زورگویی آمریکا نخواهیم رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.