تسلیم پیام روحاظ رنيفبا ي مكبروهن دررائليزديدار كرد یهسجمهوريفرانسه

Shargh - - ديپلماسي -

شــرق:

ســفر پنجروزه وزیر خارجه ایران به ســه کشور اروپایي روز گذشته به پایان رسید. محمدجواد ظریف که از روز دوشــنبه به آلمان، ایتالیا و فرانسه سفر کرده بود، روز گذشته و بعد از دو روز اقامت در پاریس، پس از دیدار با رئیسجمهور فرانسه، به تهران بازگشت.

محمدجواد ظریف روز پنجشنبه در ابتداي ورود خود به فرودگاه «شارلدوگل» فرانسه گفت: «از زمان انتخاب مجدد جنــاب دکتر روحاني و جنــاب مکرون چندینبار رؤســاي جمهور و وزراي خارجه بــا یکدیگر به صورت تلفنــي صحبت کردهاند که تقریبــا این حجم تماس در مدتي به این کوتاهي بيســابقه اســت. این نشاندهنده علاقه و احترام متقابل بین دو کشــور اســت و ميتواند زمینه خوبي براي گســترش هرچهبیشــتر روابط باشد. احســاس ميکنم بعد از ایــن دو انتخابات دو طرف این آمادگي را داشــته باشند که با دست بازتر براي گسترش روابط امور را پیگیري کنند».

به گــزارش ایرنا، وزیر خارجه ایران، فرانســه را یکي از شــرکاي نزدیک اقتصادي ایران بهویــژه بعد از برجام دانست و تأکید کرد: «همکاريهاي بسیار خوبي در زمینه گســترش تولید و کمک به اشــتغال بین ایران و فرانسه در ایران انجام شــده اســت. در پاریس هــم با مقامات فرانســوي درباره مســائل دوجانبه و منطقهاي و برجام صحبت خواهیم کرد. معتقدیم ایران و فرانسه ميتوانند مواضعشــان را درباره برخي موضوعــات منطقهاي از جمله سوریه نزدیکتر کنند».

ديدارظريفبارئيسجمهوريفرانسه

بر همین اساس محمدجواد ظریف صبح روز گذشته در کاخ الیــزه بــا «امانوئل مکرون» دیدار و آن را بســیار خوب توصیف کرد و گفت: «پیــام آقاي روحاني هم به آقاي مکرون ارائه شــد که در این پیام ریاستجمهوري ایران نسبت به همکاريهاي دوجانبه و مسائل منطقهاي و بینالمللي نظراتشان را مطرح کرده بودند».

به گزارش ایســنا، وزیر خارجه ایــران در ادامه افزود: «در ایــن دیدار بــر روابط دوجانبه و علاقــه دو طرف به گســترش روابط تأکید شد و مکرون تأکید کرد که فرانسه بــا جدیت همکاريهــاي اقتصادي دو کشــور را دنبال ميکند. همینطور درباره برجام و اینکه فرانسه متعهد به اجراي برجام اســت و تأکید دارد بر اینکه برجام یک توافق بینالمللي غیرقابل مذاکره است، پس باید از سوي همه طرفها به طور جدي اجرا شود.»

ظریف عنوان کرد: «کاملا مشــخص است که دولت جدید فرانسه علاقهمند به گسترش بیش از پیش روابط بــا جمهوري اســلامي و علاقهمند به حضــور فعال در مســائل منطقهاي اســت و در این زمینههــا جمهوري اســلامي این آمادگــي را دارد که فعالیــت و همکاري نزدیک داشته باشــد. البته با فرانســه در بعضي موارد طبیعتا اختلاف دیدگاه داریم اما موارد متعددي هســت که روي موضوعات مشترک ميتوانیم کار کنیم .»

ديدار با وزير خارجه فرانسه

وزیر خارجه ایران پنجشنبهشــب به وقت تهران نیز با همتاي فرانســوي خود دیدار کــرده بود. محمدجواد ظریــف در دیــدار بــا «ژان ایوز لــو دریان»، خواســتار فعالترشدن بانکهاي فرانسوي در عرصه همکاريهاي مختلف مالي با کشورمان و رفع برخي از محدودیتهاي بانکي موجود شد.

او با اشاره به نقش و تلاش فرانسه در جریان مذاکرات هســتهاي گفت: «فرانسه در دســتیابي و اجراي موفق برجام سهم مهمي داشــت». ظریف همچنین خواستار فعالترشدن بانکهاي فرانسه در عرصه همکاريهاي مختلف مالي با کشورمان و رفع برخي از محدودیتهاي بانکي موجود شد.ژان ایوز لو دریان همچنین پس از این دیدار در صفحه توییتر خود با انتشار تصاویري از دیدارش با محمدجواد ظریف، نوشــت: «اولیــن دیدار با همتاي ایراني خود را انجام دادم. ایــن گفتوگو ضروري بود و این مسیر گفتوگو را ادامه ميدهم.»

وزیــر خارجــه ایران نیز پــس از اتمام دیــدار با وزیر خارجه فرانســه، در ضیافت شــام جمعي از متفکران و تحلیلگران بنام و سرمقالهنویســان و اصحاب رســانه و قلم فرانسه شرکت کرد.

ديدار ظريف با رئيس مجلس سناي فرانسه

ظریــف عصر پنجشــنبه و در اولین روز ســفرش به پاریس با «ژرژ لارشــه»، رئیس مجلس ســناي فرانسه، نیز دیدار و گفتوگو کرده بود. به گزارش ایســنا، لارشــه در ابتــداي این دیدار ضمن ابــراز همدردي درخصوص حوادث تروریســتي اخیر در تهران، انتخاب مجدد حسن روحاني بهعنــوان رئیسجمهوري ایران را تبریک گفت. لارشه در ادامه افزود: «فرانســه براي روابط دوجانبه با ایران اهمیت بسیار زیادي قائل است. فرانسه تمایل دارد در مورد مســائل منطقهاي با جمهوري اســلامي ایران مشورتهاي سیاسي مستمري داشته باشد».

محمدجــواد ظریف نیز در این دیدار فرانســه را یکي از شرکاي تجاري بااهمیت کشورمان خواند. او همچنین خواستار رفع هرچهزودتر برخي مشکلات بانکي میان دو کشور شد.

رئيسجمهوريفرانسهکيست؟

«امانوئــل مکــرون»، متولــد 21 دســامبر 1977، سیاســتمدار و بانکدار ســرمایهگذاري سابق فرانسوي است که در دانشگاه پاریس غربي نانتر فلسفه خوانده و در ســال 2004 از مدرسه ملي اداري فارغالتحصیل و در نهایت بانکدار ســرمایهگذاري شد. او که از سال 2006 تا 2009 عضو حزب سوسیالیست فرانسه بود، در سالهاي 2012 تــا 2014 در دولت اول «فرانســوا اولاند» معاونت دبیرکل کاخ الیزه را برعهده داشت.

مکرون در سال 2014 در کابینه دوم «مانوئل والس» بهعنــوان وزیر اقتصاد، صنعت و امور دیجیتال فرانســه مشــغول به فعالیت شــد، اما در آگوســت 2016 براي رقابت بهعنوان یــک فرد سوســیاللیبرال در انتخابات ریاســتجمهوري 2017 از ســمت خود اســتعفا داد و رقابت خــود را بهعنوان نامزد مســتقل میانهرو جنبش «پیشــرو» ‪En Marche(‬ ) در انتخابات ریاستجمهوري 2017 آغــاز کرد. او در دوران رقابتهــاي انتخاباتي این شانس را پیدا کرد که «فرانســوا فیون»، مهمترین نامزد دستراســتيهاي میانهرو، گرفتار اتهام اختلاس و فساد مالي شــد و همین باعث شــد در دور نخست انتخابات ریاستجمهوري فرانســه، 23.75 درصد آرا را به خود اختصاص دهد و بههمراه رقیب راســت افراطي خود، «مارین لوپن»، با 21.53 درصد آرا، به دور دوم انتخابات راه یابد. مکرون 39 ساله در دور دوم انتخابات با کسب بیش از 66 درصد آرا بهعنوان جوانترین رئیسجمهوري فرانسه وارد کاخ الیزه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.