طیفی از بازیگران در تعقیب داعش

Shargh - - ديپلماسي - ترجمه: شهرام زرندار

نبــرد تلخ هشــتماهه بــرای بازپسگرفتن موصل به نقطه حساس خود رسیده و نیروهای عراقی فقط چند ســاعت بعد از اینکه نیروهای داعــش مناره مســجد بزرگ النــوری را منهدم کردند، به ســوی آن پیشــروی کردهاند. نابودی این مسجد نشانه لحظهای خطیر در جنگ علیه داعش اســت. عملیات تخریبی بــدون معنای این گروه تروریستی وسیعا بهعنوان پیشدرآمد شکست قطعی آن مطرح شده است. در سرتاسر شمال عراق تنها بخشی از شهر قدیمی موصل و یــک محله کوچــک مجاور آن تحــت کنترل داعش قرار دارد. شــهرهای نزدیک به موصل، تلعفــر و هویچه که هر دو تحــت محاصرهاند، مناطق باقیمانده تحت کنترل داعش هســتند. همچنــان کــه کار داعش به بدبختی کشــیده، اعضــای باقیمانــده ایــن گــروه از عــراق به صحراهای ســوریه فرار کردهاند. شکســت آنها چنان ســریع بوده کــه درحالحاضر طرحهایی برای نبرد قطعی در اواخر ســال جاری طراحی شدهاند. طیفی از بازیگران برای تعقیب داعش بهخط شدهاند، نیروهایی که در تمام دوران نبرد با داعش دارای منافع و ادعاهایی در سرتاســر منطقــه بودهاند و در منازعات منطقهای موازی بــا هم عمل کردهاند و در انتظار زمان مناســب برای تحکیم مواضع خودشان بودهاند، به میان آمدهاند. همچنان که تشکیلات داعش در حال فروپاشــی اســت، همه طرفهای دعوا شروع بــه رقابت برای برتری در میــدان نبرد کردهاند. طرفهایــی که میخواهنــد تعییــن کنند چه وضعیتی پس از فروپاشــی داعش پدید خواهد آمد و شکســت داعش جایــزهای حتی بزرگتر از بــردن خود جنگ خواهد بود. روســیه، ایران و ایــالات متحده برای کســب برتــری در حال تلاشاند؛ آنها خواهان بر حذربودن از سیاســتی هســتند که دنبالکــردن آن فاجعهبــار خواهد بود، سیاســتی کــه روی آتش جنــگ بهخاطر برخوردهای مســتقیم بیســابقه در منطقه در دهههــای اخیر نفــت میپاشــد. همچنان که موصل و نقطه تمرکز داعش در سوریه، رقه در آستانه فروپاشی قرار میگیرد، گروههای نزدیک به ایران و روســیه و ایالات متحــده حداقل در سه مورد در سمت ســوری مرز با هم رویارویی کردهاند. هفته گذشــته، هنگامــی که یک جت جنگنده ایالات متحده یک جنگنده سوری را در شمال کشــور سرنگون کرد، این ریسک پدید آمد کــه رویارویی ایالات متحده و همپیمانان بشــار اســد )ایران و روسیه( تشدید شــود. این واقعه باعث شــد روســیه اخطار کند که جنگندههای ائتلاف نباید وارد پوشــش راداری روسیه شوند. واشــنگتن اعــلام کــرده که جــت جنگندهاش بــرای دفاع از نواب آمریکا که مشــغول حرکت در منطقه تحــت کنترل داعش، رقــه بودهاند، عمل کرده است. نیروهای مخالف با اسد که در ســال گذشته با ناراحتکردن سوریها به خاطر ناامیــدی به میدان آمدهانــد، ترکیه و به طرزی فزاینده روســیه- و عمدتا نیروهای کرد مشغول عملیــات بــرای بازپسگیری رقه و شــهرهای نزدیک بــه آن بودهاند. همچنان کــه رخ داده اســت، روسها و نیروهای ســوری ژستهای تهاجمیتــری گرفتهاند. ایران نیــز در میان این منازعه چندلایه موضعی مستقیم و غیرمعمول گرفته است و از خاک خود موشکهای بالستیک شلیک میکند، موشکهایی که از آسمان عراق عبور و به شهر ســوری میادین اصابت کردهاند. میادین جایی اســت کــه رهبران پراکندهشــده داعش در آنجا دوباره گرد هم آمدهاند.

این حملات موشــکی بیانگر وضعیتی است که در آن تهران برای اولینبار پس از ســه دهه بعــد از زمــان پایانیافتــن جنگ ایــران و عراق دست به حمله موشــکی زده است. ظاهرا این موشکها بهعنوان انتقام ایران به خاطر حملات مورد ادعای داعش در اوایل این ماه در مجلس ایــران و حــرم مطهر امــام خمینــی بنیانگذار جمهوری اســلامی شــلیک شــدهاند. مقامات منطقهای اعتقاد دارند شــلیک این موشــکها هدف دیگری را هم تعقیب میکردهاند. درست همانطــور که ایالات متحده چند هفته قبلتر با حمله به اعضای حزبالله که به ســوی نوابش در نزدیکیهــای مناطــق مرزی تنف پیشــروی کــرده بودند، عمــل کــرده اســت. از آن زمان تاکنون نیروهای ایالات متحــده که از گروههای مخالف اســد حفاظــت میکنند، ایــن حملات جلوی پیشــروی نیروهای مورد حمایت ایران را نگرفته و آنها را متوقف نکرده اســت. نیروهای حزبالله و ایران جلوی پیشروی ایالات متحده و همپیمانانش را به سوی شمال و شهر رقه گرفته و به نیروهای کرد اجازه حرکت به ســوی جنوب را نمیدهند. به نظر میرســد حرکات ناامیدانه حاکی از سردرگمی نیروهای نظامی پنج کشورسوریه، عراق، ایران، روسیه و ایالات متحده- به همراهی نواب متعددشــان شــمار برخوردها را بیــن آنها افزایش خواهد داد. هریک از طرفین با یکسری از محاسبات مواجهاند که ربط چندانی به چگونهشکستدادن داعش ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.