احتمال مسکوتماندن تحریم ایران و روسیه

Shargh - - ديپلماسي -

اکثریــت مجلس نماینــدگان آمریکا در تلاش هســتند لایحه تحریم ایران و روســیه مســکوت بماند.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری کنگره )هیل( بن کاردین، ســناتور ارشــد دموکرات عضو کمیته روابط خارجی ســنای آمریکا در این زمینه گفــت: من فکــر میکنم یــک اکثریــت غالب در مجلس نماینــدگان وجود دارند کــه قصد دارند لایحه تحریمی ایران و روســیه را مســکوت نگه دارند.

او افــزود: من مطمئن هســتم برخــی افراد و همچنین دونالد ترامپ در تــلاش برای مقابله با این لایحه هستند.

همچنین چاک شامر، ســناتور ارشد دموکرات و رئیس اقلیت ســنای نیز بــه مجلس نمایندگان هشــدار داد از هرگونه اقدام برای کاهش شــدت تحریمهــای روســیه امتناع کنند. کاخ ســفید در تلاش اســت میزان شــدت تحریمهای روسیه را کاهش دهد و با این لایحه مقابله کند.

او افزود: این مســئله بســیار مهم اســت که مجلس نمایندگان با صدای بلند و واضح و متحد پیام خود را به ولادیمیر پوتین برساند.

او تأکیــد کــرد اگــر آنهــا )اعضــای مجلس نمایندگان( تلاش میکننــد این لایحه را تضعیف کنند و شــدت آن را کاهش دهند، با مقاومت سنا مواجه خواهند شد.

پیشتر در روز پنجشنبه سنای آمریکا اصلاحیه مربــوط به قانــون تحریمهای ایران و روســیه را تصویــب کرد. پــس از اعمال تغییــرات فنی این قانون اکنون برای رأیگیری به مجلس نمایندگان آمریکا فرستاده شده است.

پال رایان، رئیس مجلــس نمایندگان آمریکا و برخی از اعضای ارشــد این مجلس پیشتر گفته بودنــد برای اینکه موارد نقض قانون اساســی در ارتباط با قانون تحریمهای روســیه حل شود، این قانون باید دوباره در مجلس سنا تأیید شود.

از ســوی دیگر نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با این ادعا که روسیه از نفوذ ایران در سوریه حمایت میکند، اعلام کرد واشــنگتن برای ایجاد جدایی میان این دو کشور تلاش میکند.

به گزارش تسنیم به نقل از «نووستی»، «نیکی هیلی» روز پنجشنبه در سخنانی در جلسه استماع کمیته روابط بینالمللی کنگره، درخصوص نقش واشــنگتن در سوریه بعد از اخراج گروه تروریستی داعــش از آن و نیــز سرنوشــت «بشــار اســد» رئیسجمهوری سوریه سخن گفت.

این دیپلمــات آمریکایی گفــت: «بیرونراندن داعش در ســوریه، ســریعتر از پیشبینیهای ما صورت میگیرد».

نیکــی هیلی بــا این ادعــا که نفــود ایران در ســوریه اساس مشکل اســت، گفت: «آن )ایران( از اســد حمایت کامل میکند و روسیه نیز از ایران پشــتیبانی میکند... ما تــلاش میکنیم میان آنها جدایی بیندازیم... این هدفی است که باید محقق شود».

او افــزود: «ما باید در حــال بحث درخصوص ماهیــت نقش ایــالات متحده )در ســوریه( پس از رهاشدن از داعش باشــیم؛ زیرا سوریه قادر به ادامه است ولی نه با اسد».

نماینده آمریکا در ســازمان ملل خاطرنشــان کرد برای آنکه سوریه پس از اخراج داعش از آن، «در معرض تروریستهای دیگر قرار نگیرد»، باید همکاری کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.