آغاز توقف صدور ویزای آمریکا برای ایرانیان

Shargh - - ديپلماسي -

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در حســاب توییتری خود در واکنش به اعمال محدودیت در صدور روادید برای اتباع شش کشور با جمعیت اغلب مسلمان، نوشت: «ایالات متحده اکنون و در نمایشی شرمآور از دشمنی کور با تمام ایرانیان، مادربزرگهای ایرانی را از دیدن نوههایشان محروم کرده است». طبق فرمان رئیسجمهوری آمریکا که اجرای آن روز گذشــته آغاز شد، صدور روادید آمریکا برای شــهروندان شــش کشور ایران، ســوریه، سودان، سومالی، لیبی و یمن دســتکم برای 90 روز متوقف میشــود. وزارت خارجه آمریکا در دستورالعملی برای کنسولگریهایش در سراسر جهان گفته است شهروندان این شش کشور باید یک «خویشــاوند نزدیک» یا رابطه کاری در ایالات متحده داشته باشند تا بتوانند روادید بگیرند. براساس این دستورالعمل، والدین، همسر، فرزند )از جمله فرزندان بزرگسال(، داماد، عروس، خواهر یا برادر، «خویشاوند نزدیک» محســوب میشــوند؛ اما نوه، پدربزرگ، مادربزرگ، شوهرخواهر، زن برادر، نامزد یا دیگر خویشاوندان شامل آن نیستند. تسنیم به نقل از «بیبیسی» گزارش داده درعینحال دولت آمریکا به مأموران کنسولی اجازه داده است به تشــخیص خود، برای کسان دیگری که «پیشتر پیوند عمدهای با آمریکا برقرار کرده باشــند» یا «تعهدات کاری و حرفهای عمدهای دارند» روادید صادر کنند. گفتنی است این دستورالعمل، نســخه دوم فرمان مهاجرتی رئیسجمهوری آمریکاســت که طبق آن، کســانی که روادید روی گذرنامهشان خورده است یا کارت سبز اقامت در آمریکا دارند، همچنان میتوانند وارد آمریکا شوند؛ برعکس نســخه اول فرمان که جلوی ورود این عده را هم میگرفت. در چند دادگاه به نسخه نخست فرمان مهاجرتی ترامپ اعتراض شد و هیچوقت به مرحله اجرا نرسید؛ اما دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد اجازه میدهد فرمان منع صدور روادید اجرا شــود؛ اما با این استثنا که فرمان مهاجرتی نمیتواند علیه شــهروندان خارجیای اعمال شــود که دارای «ارتباطی اصیل» با شخص یا شرکتی در ایالات متحده هستند. دیوان عالی در متن تصمیمش دراینباره مثال زده بود «ارتباط اصیل » شامل افرادی میشود که میخواهند وارد آمریکا شوند تا با عضو خانواده خود زندگی یا او را ملاقات کنند، دانشــجوی دانشگاهی در آمریکا یا کارمند شرکتی در آمریکا باشند، یا برای سخنرانی در جمعی در آمریکا دعوت شده باشند. دیوان عالی گفت این شامل «کسانی نمیشود که فقط برای پرهیز )از دستور اجرائی دولت( وارد یک رابطه میشوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.