«رهاقیهمو» درک مریهحهاسویصپاریتخه کخاودخمواندلهداعش

Shargh - - جهان -

سه ســال پیش در همین ماه ژوئن، ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش در مســجد بزرگ النوری موصل حاضر شــد و از تشکیل خافت اسامی عراق و شام خبر داد؛ مسجدی که هفته گذشته به دست نیروهای داعش منفجر شد و روز گذشته هم نیروهای امنیتی عراق توانستند آن را به تصرف خود درآوردند. داعش کــه در اوج قدرت خود، بخش زیادی از خاک ســوریه و عراق را فتح کرده بود، از ماه ژانویه به این ســو نزدیک بــه ۴7 درصد از قلمروهایش را از دست داده که جزء مهمترین و استراتژیکترین شهرها و مناطق این دو کشورند. نبرد در مهمترین ســنگرهای داعش در ســوریه و عراق، یعنی رقه و موصل هر روز بخش زیادی از داعشــیها را فراری میدهد و این گروه را در آســتانه شکست قرار داده، اما بسیاری از کارشناســان میگویند ازبینبردن ایدئولوژی فراگیر داعش، بیشک بهمراتب سختتر است.

با وجود این، شکســت زمینی داعش اکنون اولویت اســت و همه نگاهها به شــهر رقه، پایتختخودخوانده داعش در ســوریه و شــهر موصل، آخرین ســنگر داعش در عراق دوخته شده است. در ســوریه، نیروهای دموکراتیک این کشور، نیرویی متشکل از مبارزان چندقومیتی به رهبری کردها و پشتیبانی ایالاتمتحده، آخرین مسیر به رقه را تصرف کردهاند و اکنون میگویند این شهر کاما در محاصره آنهاست. نیروهای دموکراتیک سوریه از سمت شرق، غرب و شمال در حال پیشروی به سمت رقه بودند و اکنون به گفته «جو اسکروکا،» سخنگوی ائتاف بینالمللی تحت رهبری آمریکا با کنترل بخش جنوبی رود فرات، نیروهای دموکراتیک سوریه کنترل همه راههای اصلی به سمت رقه را در اختیار خود دارند.

دیدهبان حقوقبشر سوریه مستقر در لندن اعام کرد نیروهای دموکراتیک ســوریه روســتاهای اطراف رود فرات را کنترل کرده و به سمت منطقه کسره الفرج پیش میروند. دیدهبان حقوق بشــر این پیشــروی را استراتژیک خواند و رامــی عبدالرحمن، رئیــس این گروه هم گفت، اکنــون داعش چارهای جز تسلیمشــدن یا جنگیدن تا آخر ندارد. آنطور که عبدالرحمن گفته ساعتها پس از پیشــروی نیروهای دموکراتیک ســوریه، نیروهای داعش پادحملهای را علیه آنها در شــرق شــهر به راه انداختند و بخشهایی از مناطق ســینا و مشــاب را دوباره کنترل کردند. ائتاف نیروهای کُرد و عرب، از چند ماه پیش، عملیاتی را برای گرفتن رقه آغاز کردند و در هفتههای گذشــته با پشــتیبانی آمریکا پیشرویهایی در رقه داشتهاند. «نیروهای سوریه دموکراتیک» ائتافی است بیشتر متشکل از شبهنظامیان کُرد، با مشارکت شماری از نیروهای عرب، آشــوری، ارمنی و ترکمن که پس از تســلط داعش بر بخشهایی از ســوریه تأســیس شــد. این نیروها بهعنوان بزرگترین ائتاف مورد حمایت آمریکا در سوریه، از پشتیبانی سیاسی و تســلیحاتی ایالات متحده برخوردار هستند. به گفته ســخنگوی ائتاف، به رهبری آمریکا، این ائتاف همه پلهای روی رود فرات را تخریب کرده اســت و آنطور که او گفته تخمین زده میشــود حدود دوهزارو 5۰۰ داعشــی همچنان در شــهر رقه باقی مانده باشــند. با پیشروی نیروهای دموکراتیک سوریه و پشتیبانی جنگندههای ائتاف، بسیاری از نیروهای داعش به شــهر دیرالزور، دیگر پایگاه این گروه در سوریه، فرار کردهاند، اما به گفته اســکروکا، مبارزه برای رهایی کامل رقه زمانبر است. پیشروی نیروهای دموکراتیک ســوریه، واکنش ترکیه را هم به دنبال داشــته است. ترکیه نگران قدرتگرفتن نیروهای کرد مرتبط با پکک در شمال سوریه و جنوب مرزهای خودش است. نیروهای دموکراتیک سوریه هشدار دادهاند که در صورت لزوم با نیروهای ترکیه در سوریه مقابله خواهند کرد. ناصر حاجمنصور، از مقامهای ارشــد نیروهای دموکراتیک سوریه، به رویترز گفته است اگر ترکیه «از خطوط شناختهشده عبور کند»، احتمال برخورد شدید بین دو طرف وجود دارد.

معاون نخســتوزیر ترکیه هم اعام کرد: آنــکارا هرگونه تیراندازی مرزی از جانــب نیروهــای یگانهای مدافع خلق در ســوریه را تافی خواهد کرد و در مواجهه با فعالیتهای ضدترکیهای گروههای تروریســتی خارجی، ساکت نخواهــد ماند. کورتولموش بــار دیگر مخالفت آنکارا با اقــدام آمریکا، برای مســلحکردن نیروهای یگانهای مدافع خلق را بازگو کــرد و گفت: مقامات آمریکایی متوجه خواهند شــد که این راه کاما اشــتباه است. روزنامه ملییت ترکیه نیز نوشــت، ارتــش ترکیه آماده عملیات جدید زمینــی در داخل خاک سوریه و مشخصا در منطقه عفرین علیه یگانهای مدافع خلق کرد است.

همزمان با محاصره کامل رقه، فعالان سوری اعام کردند، نیروهای ارتش ســوریه توانســتند آخرین محل حضور داعش در استان حلب را تحت کنترل خود درآورند. به گفته این فعالان، درگیریها میان نیروهای ســوری و داعش در محورهایی در مسیر الرصافه_ اثریا متمرکز بود که این مسیر شهر رقه را به استان حلب متصل میکند.

نبردهــا در ســوریه در حالی ادامه دارد که به گفتــه آژانس آوارگان ســازمان ملل، قریب به نیممیلیون نفر از مردم ســوریه که در داخل این کشــور و به دلیل جنگ داخلی بیخانمان شــده بودند، به خانههایشان بازگشــتهاند و ایــن روند بازگشــت داوطلبانه در ســال جــاری میادی قابلماحظه است. آژانس آوارگان سازمان ملل در گزارشی آورده است، آژانسهای کمکرســان تخمین زدهاند که بیش از ۴۴۰ هزار نفر از مردم سوریه که در داخل این کشور بیخانمان شده بودند و همچنین 31 هزار نفر از آوارگان که به خارج از کشــور فرار کرده بودند، به خانههای خود بازگشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.