ورود نیروهای جدید ترکیهای به قطر

Shargh - - جهان -

درحالیکه خالد بن محمد العطیه، وزیر مشاور قطر در امور دفاعی در آنــکارا مذاکراتی با فکری ایشیک، همتای ترکیهایاش دارد، وزارت دفاع قطر از ورود گروه جدیدی از نیروهای تقویتی ترکیه به پایگاه هوایی العدید خبر داد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رسمی قطر )قنا(، این وزارتخانه اعــام کرد نیروهای جدید پــس از ورود به پایگاه تمرینات مشترک خود را که در توافقنامههای دو طرف دوحه- آنکارا ذکر شده بود، آغاز کردند. این تمرینات که پیشتر در توافقنامه دفاع مشــترک دو کشور برنامهریزی شده بودند، با هدف افزایش توان دفاعی نیروهای دو طرف با تمرینات مشترک براي حمایت از عملیاتها برای مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت و ثبات در منطقه اجرا میشوند. در بحران بهوجودآمده میان قطر و برخی کشورهای عرب منطقــه، ترکیــه بارها مخالفت خــود را با محاصره اعمالشده علیه قطر اعام کرد.

قانونی برای مجازات

در همین حال، رئیس کمیســیون امور خارجه در مجلس نماینــدگان آمریکا گفــت رابطه قطر با حمــاس یک عامــل نگرانی واقعی اســت. اد رویس، رئیس کمیســیون امور خارجه در مجلس نماینــدگان آمریکا با بیان این مطلب گفت: دوحه تبدیــل به خاســتگاهی بــرای رهبران برجســته حماس و اخوانالمســلمین شــده اســت که این گروهها از طرف مصر، عربســتان، بحرین و امارات تروریستی به حساب میآیند. این مسئول آمریکایی افزود: به همین دلیل من و گروهی از همکارانم در کمیسیون امور خارجه پیشنویس قانونی را ارائه دادیم که تحریمهایی را بر هر ســازمان یا شخص یا دولتهایی اعمال میکند که از حماس حمایت کنند یــا حمایت مادی یا دیپلماتیک را به آن ارائه دهند یــا اعضای حماس را در کشــور خود جای دهند. پیشتر نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته بود: اولویت رئیسجمهــوری آمریکا درخصوص بحران قطر این اســت که دوحه حمایت مالیاش از «تروریسم» را متوقف کند.

این در حالي اســت که دبیرکل ســازمان ملل طرفهــای بحــران دیپلماتیک در حــوزه خلیج فــارس را به ایــن امر ترغیب کرد کــه به صورت تدریجی اوضــاع را آرام کنند تا این امر مقدمهای بــرای فراهمکــردن شــرایط لازم بــراي انجــام گفتوگوهــای جدی میان آنها باشــد. اســتفان دوجاریــک، ســخنگوی آنتونیو گوتــرش، دبیرکل ســازمان ملل اعام کــرد گوترش بــا محمد بن عبدالرحمــن آل ثانــی، وزیــر امــور خارجه قطر دیــدار کرد و دو طرف در این دیــدار به تبادل نظر درخصوص بحران در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فــارس پرداختند. دوجاریک بــا بیان اینکه گوتــرش از نزدیک اوضاع پیرامــون قطر را دنبال میکند، درســتبودن اطاعاتــی پیرامون امکان ارجاع پرونده بحران میان کشورهای حوزه خلیج فارس به شورای امنیت را تکذیب کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.