فرمان ضدمهاجرتي ترامپ اجرائی شد

Shargh - - جهان -

از نیمهشــب پنجشــنبه به وقت گرینویچ، اجرای فرمــان «دونالد ترامــپ» رئیسجمهــوري آمریکا بــرای منع صدور روادیــد براي شــهروندان ایران و پنج کشــور عمدتا مســلمان دیگر و همینطور همه پناهجویان آغاز شــد. با داوری دیــوان عالی آمریکا، شــهروندان این شش کشــور که با فرد یا نهادی در ایالات متحده «پیوند اصیل» داشته باشند، همچنان میتواننــد روادید بگیرنــد. وزارت خارجه آمریکا در دســتورالعملی برای کنســولگریهایش در سرتاسر جهان گفت این پیوند اصیل را داشــتن «خویشــاوند نزدیک» یــا رابطه کاری میداند. ایــن وزارتخانه در تفســیر «خویشاوند نزدیک » نوشــت والدین، همسر، فرزند )از جمله فرزندان بزرگسال(، داماد، عروس، خواهر یا برادر ، «خویشاوند نزدیک » حساب میشوند اما نوه، پدربزرگ، مادربزرگ، شــوهرخواهر، زنبرادر، نامزد یا دیگر خویشاوندان شامل آن نیستند.

ایالت هاوایی به نوع تفسیر دولت از «خویشاوند نزدیــک» اعتراض کرده و خواســته اســت تفســیر دقیقتری از خویشــاوندان نزدیک داشــته باشد. این ایالــت از جمله اولین شــاکیهای این فرمان دونالد ترامپ بود که با رأی دادگاه فدرال توانســت جلوی اجرایــش را بگیرد. بعد از این اقــدام ایالت هاوایی، تقریبــا همزمــان با آغاز اجــرای این فرمــان وزارت خارجه آمریکا در نســخه تازهای از دستورالعملش، نامزد را هم خویشاوند نزدیک برشمرد.

این دســتور در حالي اجرائي شد که شهرهای نیویــورک و لسآنجلس آمریکا شــاهد تجمع در اعتراض به این فرمان تبعیضآمیز و سیاستهای ضدمهاجرتی دولــت آمریکا بــود. راهپیمایان بر این باورند این فرمــان تبعیضآمیز، امنیت آمریکا را افزایــش نخواهــد داد. ایــن کار نژادپرســتانه و بیگانههراســی بــوده و برخــاف ارزشهــای آمریکاســت. در ســاحل غربی آمریکا، در شــهر لسآنجلــس ایالــت کالیفرنیا نیــز معترضان به ایــن فرمان ترامپ دســت به تجمــع زدند و کاخ ســفید و دیوان عالی آمریکا را محکوم کردند. در این تجمع که روز پنجشــنبه در محوطه فرودگاه بینالمللــی لسآنجلس برگزار شــد، راهپیمایان شعار میدادند: مهاجران خوش آمدید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.