«فدرالیسم» نسخه مكرون برای سوریه

Shargh - - جهان -

امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه که پیشتر در حاشیه نشست سران ناتو در بروکسل با دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا دیدار کرده در جشن سالروز انقاب فرانســه میزبان ترامپ خواهــد بود. به گزارش ایســنا، به نقل از الشرق الاوسط، مکرون قرار اســت در این دیدار پیشنهاد فرانســه را مبنی بر اینکه فرمول «فدرالیسم» مناسبترین راه برای حل بحران سوریه است، مطرح کند و اینکه تاش برای آن نیازمند حمایت گروههای منطقهای و بینالمللی به شــکل برابر اســت. براساس این گزارش، پاریس به دنبال «طرح پیشــرو» است، زیرا معتقد است آنچه در ژنو حاصل میشــود مانند آســتانه «ناکافی» اســت و نمیتواند به راهحل سیاســی جامعی که بدون آن جنگ در ســوریه تمام نمیشود، دســت یابد. مکرون پیشتر در مصاحبهای گفته بود، کنارهگیری اســد شــرط فرانسه نیست. به گفته منابع، مکرون خواسته با گامبرداشتن به سمت ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه، بر او تأثیر بگذارد تا بتواند همراه با روســیه و آمریکا موضعگیری کند و پیشــنهادات خود را برای راهحل بحران ســوریه مطرح کند. فایده این طرح این اســت که از یک سو گزینه تقسیم را حذف میکند. گزینهای که در صورت جدایی اقلیم کردستان عراق بعد از همهپرســی 25 سپتامبر قوت میگیرد. از سوی دیگر فرمولی را برای «همزیستی» تمام مناطق سوریه فراهم و مشکل سرنوشت بشار اسد را حل میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.