سربلندی «می» در نخستین آزمون پارلمانی

Shargh - - جهان -

قانونگذاران انگلیســی علیه پیشــنهاد حزب کارگر بــرای پایاندادن بــه تدابیر ریاضتی و کاهــش بودجه بخش دولتی رأی دادند و این یعنی نخستوزیر بریتانیا از نخســتین آزمونش در پارلمان سربلند بیــرون آمده اســت. به نوشــته روزنامه واشــنگتن پســت، جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر پیشنهادی را در پارلمان مطرح کرد و خواستار پایان فوری تدابیــر ریاضتی و کاهش بودجه مربوط بــه حقوق کارگران، معلمان، پلیس و پرســتاران شــد. او همچنین خواســتار پایان کاهش بودجه آتشنشــانی شــد و گفت: با کاهش بودجه این بخشهــا امنیت نیز کاهش مییابد. در جریان رأیگیری درباره این پیشــنهاد 323 نماینده علیــه آن و 3۰9 نماینــده به نفع آن رأی دادند. اگــر نتیجه رأیگیری بهگونه دیگری بود، ممکن بود دولت فروبپاشــد؛ چراکه درحالحاضر نیــز برای آنکــه بخواهد به صــورت مؤثر عمل کند، بســیار متزلزل و شکننده است. با وجود این رد این پیشنهاد به آن معنا نیست که تدابیر ریاضتی بخش دولتی ضرورتا تا انتخابات آتی ادامه خواهد یافت. در نشانهای بهعنوان سازش، وزرا پیشنهاد کردند که این تدابیر ریاضتی که افزایش حقوق بخش دولتی را به یک درصد در سال محدود کرده اســت، آســانتر کنند. فیلیپ هاموند، وزیر خزانــهداری بریتانیا گفت: محافظهکاران نســبت به پیامهایی که از این انتخابات ارســال شــده ناشنوا نخواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.