مشخصشدن تابعیت جانشین البغدادی

Shargh - - جهان -

یکی از فرماندهان نیروهای حشد شعبی تأکید کرد، جانشین ابوبکر بغدادی، رهبر داعــش شــخصی از کشــورهای حوزه خلیج فــارس و عملیات بعدی این گروه تروریســتی در جزیره العرب خواهد بود. به گزارش ایسنا، جبار المعموری، یکی از فرماندهان حشــد شعبی عراق، جانشین البغدادی در صورتی که او کشته شــده باشد، طبق اطاعات موجود، فــردی از اتباع یکی از کشــورهای عرب منطقــه خلیج فارس خواهد بــود، زیرا اعــراب منطقه خلیــج فارس در تشــکیات داعش حضور چشــمگیری دارند و خود البغدادی نیز خواسته که آنها نقش مهمی داشته باشــند، زیرا آنها اتباع کشورهایی هستند که در آنجا از تفکرات داعش حمایت میشــود. المعموری در ادامه گفت: عملیات بعدی داعــش پس از اینکه پایگاههایش را در عراق از دســت داد، در جزیره العرب خواهد بود. او افزود: طبق اطاعات موجود البغدادی در طول دو ســال گذشته دستور انتقال صدها نفر از حامیان خود در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را به پایگاههای این گروه تروریستی در سوریه و عراق و نیز دســتور تشکیل گروهکهای مخفی و افزایش اعضا براي اجرای طرح و نقشههای گروه را داد. او در ادامه تأکید کرد: هیچ کشور عربی از جمله کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از آتش داعش دور نخواهند بود و این گروه ابزاری جهانی اســت که طرحها و برنامههای مجرمانهای را در منطقه خاورمیانه اجرا میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.