نظر گروه حقیقتیاب درباره حمله خانشیخون

Shargh - - جهان -

گروه حقیقتیاب که از طرف دیدهبان تسلیحات شیمیایی ســازمان ملل متحد مأمور شده بود حمله خانشیخون را بررسی کند، نتیجه گرفته است که در این حمله در شمال سوریه، گاز سارین استفاده شده بود. اســتفاده از این ماده ممنوع اســت. به گزارش بيبيسي، حال یک شورای سازمان ملل باید بررسی کند که آیا این حمله کار حکومت سوریه بوده است یا نه. حمله به خانشــیخون در استان ادلب سوریه، مرگبارترین حمله اینچنینی در ســوریه در سه سال اخیر بوده اســت. بعد از این حملــه، آمریکا به یک پایگاه هوایی در اختیار حکومت سوریه حمله کرد و گفت که به تافی حمله شیمیایی بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.