برگزاری نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل

Shargh - - جهان -

ینس اســتولتنبرگ، دبیرکل ائتــاف نظامی ناتو، گفت در نشست روز پنجشنبه وزرای دفاع این ائتاف که مســائل افغانستان و حمات ســایبری محوریت داشت، پیشــرفتهایی در چالشهای پیشروی این ائتاف به دست آمده است. به گزارش ایسنا، به نقل از پایــگاه ورلد بولتن، وزرای دفــاع ناتو درباره طیف گستردهای از مسائل مثل افغانستان، حمات سایبری و تروریســم به بحث پرداختنــد. دراینحال دبیرکل ناتو گفــت: ما امروز بــه بحث دربــاره قابلیتها و مشارکتها در مأموریتهای ناتو و عملیاتهای آن پرداخته و من انتظار حصول پیشرفتهایی را داشتم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.