تأکید اتحادیه اروپا برای اقدام علیه حملات سایبری

Shargh - - جهان -

کمیســیونر امنیــت اتحادیــه اروپا اعــام کرد، بروکسل 1۰.8 میلیون یورو به 1۴ کشور عضو میدهد تا تیمهای واکنش سایبری خودشان را تقویت کنند. به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه خبری ورلد بولتن، جولیان کینگ، کمیسیونر امنیت اتحادیه اروپا، هشدار داد پس از حمله سایبری گسترده اخیر، اتحادیه اروپا باید دفاع خــود در مقابل حمات در فضای مجازی را ارتقــا دهد؛ چون عصر حاضر عصر دنیای مجازی، تلفنهای هوشمند و اینترنت است و چنین حماتی اتفاق میافتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.