زخميشدن 7 نظامی لبنانی در عرسال

Shargh - - جهان -

ارتــش لبنان برای دســتگیری و ضبــط مهمات «تروریســتها» بــه دو اردوگاه پناهنــدگان در مرز سوریه یورش برد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنا بر اعام ارتش، در این عملیات پنج نفر از مظنونان خود را منفجر کردند و یکی از آنها نیز به ســوی سربازان نارنجک پرتاب کرد که به زخمیشــدن هفت سرباز منجر شــد. یکی از این اردوگاهها نزدیک شهر مرزی عرسال و دیگری در شهر القریه قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.