تكذیب خبر حبس خانگی ولیعهد مخلوع عربستان

Shargh - - جهان -

یک مسئول عربستانی درستبودن گزارشهای رسانهای مبنی بر اعمال محدودیتها در تحرکات ولیعهد ســابق این کشــور و حبس خانگی وی را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، این مسئول عربستانی در مصاحبــه با رویترز اعام کــرد که بههیچوجه گزارشهای رســانهای مبنی بــر محدودیتها در تحرکات محمد بن نایف، ولیعهد ســابق عربستان و حصر خانگی او در قصرش صحت ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.