گفتوگوی اشرف غنی با ترامپ

Shargh - - جهان -

مشــاور امنیــت ملــی افغانســتان از طریق ویدئــو کنفرانس، با ژنرال «هربرت مک مســتر،» همتای آمریکایی خود، دربــاره اوضاع امنیتی و سیاسی افغانســتان و منطقه گفتوگو کرد. آنها همچنین دربــاره محتوا و دســتور کار مذاکرات قریبالوقوع «اشــرف غنــی» و «دونالد ترامپ» رؤسايجمهوري افغانســتان و آمریکا گفتوگو کردنــد و درباره موضوعات مهم دســتور کار این مذاکرات به توافق رسیدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.