سفر دبیر کل سازمان ملل به فلسطین اشغالی

Shargh - - جهان -

دبیرکل سازمان ملل ماه آگوست آینده به فلسطین اشغالی سفر میکند. به گزارش ایسنا، سایت روزنامه عبریزبــان «یدیعوت احرونوت» نوشــت که آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل، در جریان این سفر به مناطق تحت حاکمیت تشکیات خودگردان فلسطین میرود. این نخســتین سفر دبیرکل ســازمان از زمان تصدی این منصب به شمار میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.