توافق روسیه و ترکیه برای تحویل اس-۴۰۰

Shargh - - جهان -

ولادیمیــر کوژیــن، معــاون رئیسجمهــوری روســیه گفت: قرارداد تحویل ســامانههای دفاع هوایی اس-۴۰۰ روســیه به ترکیه مورد موافقت دو طرف قرار گرفته اســت. او ادامه داد: مســئله مربوط به وام برای تحویل این ســامانههای دفاع هوایی هنوز حلوفصل نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.