مشاوره آنها و مشاوره ما

Shargh - - تخته سفيد - مهدی بهلولی*

یکــی از ویژگیهــای مهــم یــک آموزشوپــرورش کیفــی، وجود یک سیســتم مشــاورهای کیفی است. در آموزشوپــرورش مــا و هماکنون در دوره متوسطه اول، مشــاور و مشاوره وجود دارد اما با آنچه باید باشد تفاوت بســیار دارد. مشاور ما، بیش از هر چیز خــود را مســئول هدایــت تحصیلی دانشآموزان پایه نهم میداند آن هم از روی نمرههــای درســی و چندتایی فرم که در برخــی از آنها، دیدگاههای دانشآموز و پدر- مادر او درباره ادامه تحصیل و رشته مورد علاقه دانشآموز مشخص میشود. هماکنون و در دوره دوم متوســطه نیز چیزی به نام مشاور نداریم. تا ســال گذشــته، مشــاوران تحصیلــی ما در دبیرســتان بودند که با تغییر در ســالهای آموزشی و نظام ‪3، 3- 6-‬ مشــاوران دبیرســتان بــه دوره نخســت متوســطه برده شدند. از ویژگیهــای مهــم یــک سیســتم مشــاورهای کارآمد «نظارت آموزشی هفتگــی و ارتبــاط بــا دانشآمــوز و خدماتدهــی پشــتیبانی آموزشــی، آشــناکردن دانشآموز بــا آگاهیهای شــغلی و آشــناکردن دانشآمــوز با تصمیمســازیهای آموزشــی پس از دبیرستان اســت... گروههای مشاوره، اغلب 18 تا 22دانشآموزه هســتند... دورههــای مشــاوره، اغلــب از یــک تا پنــج بــار در هفته بــه مدتزمانی کمتــر از زمان یــک کلاس، حدود 20 تا 30 دقیقه طول میکشــند... رابطه مشاور- دانشآموز، به معنای این است که دانشآموز یک پشتیبان در ساخت مدرســه دارد. اگر زمانی دانشآموز با مشکلات شــخصی یا آموزشی روبهرو شــد به جــای اینکه از نظــر روحی یا جســمی خود را ببازد کســی را دارد کــه برای کمک، بازخــورد و همکاری به نــزد او بــرود و روی کمکهای او حساب کند». اما آنچه در مدرسههای ما از بحث مشــاوره میگذرد، کمترین همانندی را دارد. یک مدرســه با 400 تا 500 دانشآمــوز را در نظر بگیرید. یک مشــاور با دو تا چهــار روز حضور هفتگی در مدرســه، بیشــترین زمان و توان خود را روی تشــکیل پروندههای دانشآمــوزان میگذارد. تــا آنجا که این نگارنده میدانــد، از چیزی به نام گروهبنــدی و گروههــای 18 تا 22نفره خبری نیست. ارتباطات منظم هفتگی وجود ندارد. اگر دانشآموزی، مرتکب کاری خلاف شئونات مدرسه شد یا از نظر درسی خیلی ضعیف بود یا خیلی افت کرد، امکان دارد به مشاور مدرسه معرفی شود و او- اگر زمان داشت- از یک ربع تا نیم ساعت وقت میگذارد و با او صحبت میکند. با پیچیدهشدن روزافزون زندگی، مفهوم شــغل و کار هم دســتخوش دگرگونیهای جدی شده اســت و حضور مشاورانی بهروز و آگاه از جزئیــات شــغلی جامعــه، بیشازپیش احساس میشود. در یک سیستم مشــاورهای کیفی، دانشآموز بــا قرارگرفتن در گروههــای کوچک و ارتباط پیوسته با مشــاور و یک یا چند فــرد بزرگســال آگاه و همچنین گروه همتایان دانشآموزی و گفتوگوهای منظم و پیوسته درباره وضعیت درسی و آگاهیهــای شــغلی و آگاهیهای درســی دانشــگاهی، با نگاه روشنتر، هم نسبت به خود و توانمندیهایش مینگرد و هم میتواند بهتر برای آینده خود تصمیم بگیرد. مشاور در مدرسه ما، تنها به کســی گفته میشود که در پایه نهم تحصیلی، از روی یکســری اطلاعــات آمــاری و نظرســنجی از دانشآموز و پدر- مادرش، مشــخص میکند که دانشآموز برای آموزش در دوره دوم دبیرستان، بهتر است به چه رشــتهای برود. ناگفته پیداست که این چیزی جز «کاریکاتور مشاوره » نیست!

*عضو کانون صنفی معلمان تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.