راز قتل 2 تبعه پاکستانی در چابهار فاش شد

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

فرمانده انتظامی سیستانوبلوچستان گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرســتان چابهار در جنوب اســتان، با دســتگیری چهار عضو یک تیم آدمربایی، عــلاوه بر آزادی یک فرد ربودهشــده، راز قتل دو تبعه کشور پاکستان را نیز کشــف و قاتل را دستگیر کردند. ســردار حسین رحیمی اظهار کرد: یازدهم اردیبهشت ســال جاری، در پی دریافت گزارشــی مبنی بر ربایش مردی 27ســاله در یکی از خیابانهای شــهر چابهار، تیمهــای اطلاعاتی و کارآگاهان پلیس بررســیهای گســترده و تخصصــی را آغــاز کردنــد. وی افــزود: آدمربایان پس از ایــن آدمربایی، در تماس با خانواده فرد ربودهشــده، یکمیلیــاردو 500 میلیون ریال برای آزادی وی درخواســت کرده بودنــد. وی تصریح کرد: کارآگاهــان پلیــس در پایشهــای میدانــی و انجام اقدامات تخصصی، ســرنخهایی از یک موتورســوار در زمان ربایش به دســت آوردند و در ادامه اشــراف اطلاعاتی، هویت این فرد را شناســایی و او را دستگیر کردند. فرمانده انتظامی سیستانوبلوچســتان گفت: ایــن فرد در تحقیقــات تخصصــی کارآگاهان پلیس به ربایش جوان 72ســاله با همــکاری دو نفر دیگر و ســرکردگی یک ســارق حرفهای اعتراف کرد. سردار رحیمــی افــزود: مأمــوران پلیس در یــک عملیات غافلگیرانه، با شناسایی محل نگهداری فرد ربودهشده، ضمن دستگیری دو متهم دیگر پرونده، گروگان را نیز آزاد کردند. وی ادامه داد: عامل اصلی این آدمربایی، یک تبعه کشور پاکســتان بوده که پس از وقوع جرم، مــدام محل اختفای خــود را تغییر داده اســت. وی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس این فرد را روز گذشته در عملیاتی غافلگیرانه در چابهار دســتگیر و در بازرسی از محل اختفای این آدمربا، یک قبضه ســلاح کمری و مهمــات مربوطه و مقادیری مواد مخدر را کشــف کردند. فرمانده انتظامی سیستانوبلوچســتان اظهار کرد: این متهــم حرفهای و ســابقهدار، در تحقیقات کارآگاهــان پلیس ضمن اعتراف بــه ربایش این فرد، به ارتکاب دو فقره قتل مســلحانه در کشور پاکستان و درگیری و تیراندازی به ســمت پلیس پاکســتان نیز اعتراف کرد و تحقیقات از وی همچنان ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.