حریق گسترده در یک ساختمان مسکونی

Shargh - - حوادث -

میزان:

سخنگوی ســازمان آتشنشانی از حریقی گسترده در یک ســاختمان چهارطبقه واقع در محله جیحون خبر داد. ســیدجلال ملکــی در گفتوگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، گفت: ساعت سهودودقیقه بامداد، آتشســوزی در یک ساختمان مســکونی واقع در محله جیحون، خیابان مرتضوی، به نیروهای ســازمان آتشنشانی اطلاع داده شد. وي با اشــاره به وضعیت محل حادثه اظهار کرد: حریق از پارکینــگ یک ســاختمان چهارطبقــه تکواحدی آغاز شــده بود، پارکینگ این ساختمان به محلی برای نگهداری لوازم مستهلک تبدیل شده بود و آتشسوزی در این ساختمان، به دلیل نگهداری ناایمن این وسایل رخ داده بود. وی از مصدومیت شــدید زنی جوان در ایــن حادثه در پی پرش از طبقه دوم ســاختمان خبر داد و خاطرنشان کرد: پیش از رسیدن آتشنشانها در محل حادثه، زنی جوان از طبقه دوم ســاختمان خود را به بیرون پرتاب کرده بود و دچار مصدومیت شــده بود. سخنگوی سازمان آتشنشانی از مصدومیت زن و مردی میانسال در این حادثه خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر زن جوانی که خــود را به بیرون پرتاب کرده بود، یک زن و یک مرد میانسال نیز دچار مصدومیت شــده و از ســوی آتشنشــانها به عوامل اورژانس تحویل داده شدند. ملکی با اشاره به نجات جان پنج نفر از سوی آتشنشــانها، اظهار کرد: در این حادثه، علاوه بر مصدومشــدن ســه نفر، پنج شــهروند نیز با کمک نیروهای آتشنشانی از محل حادثه به سلامت خارج شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.