قتل صاحبکار با چاقو به دست جوان افغانستانی

Shargh - - حوادث -

میــزان:

قاتل جوانی کــه در کازرون دســت به قتل صاحبکار خود زده بود، در دام پلیس ســمنان گرفتار شــد. ســرهنگ حداد، رئیس پلیــس آگاهی اســتان ســمنان، گفت: در پی اطلاع از وقوع قتل در یکی از روستاهای اطراف شهرستان کازرون از توابع اســتان فارس، مأموران پلیس آگاهــی، طرح کنترل و مراقبت از محورهای اصلی کشــور را در دســتور کار خود قرار دادند. ســرهنگ حداد افزود: همزمان با اجــرای این طرح، مأموران پلیــس آگاهی به یک خودرو که همه سرنشــینان آن از اتباع افغان بودند، مشکوک شــده و در بررســی از مدارک آنها، متوجه فردی شدند که مشــخصات وی با مشخصات قاتل کازرونی شــباهت داشت. رئیس پلیس آگاهی ادامه داد: در بازجوییهای فنــی کارآگاهان پلیس آگاهی از این فــرد، او به قتل صاحبکار خود در روســتای دریــس کازرون اعتراف کرد. ســرهنگ حداد علت و انگیــزه قتل را انتقامجویی قاتــل از صاحبکار خود اعلام کرد و گفت: قاتل که فردی ۱٩ســاله و از اتباع افغان اســت، روز عید سعید فطر با یک قبضه چاقو کــه از قبل تهیه کرده بود، به مغازه صاحبکار خود که مردی 50ساله بود، رفته و با واردکردن سه ضربه به بدن مقتول، از محل متواری میشــود. وی تأکید کــرد: متهم به همــراه اعضای خانــواده خود قصد خروج از کشــور را داشــت که در تور ایست و کنترل پلیس سمنان دستگیر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.