کندن بوته گل راز 40 سرقت را فاش کرد

Shargh - - حوادث -

میــزان:

کنــدن بوته گل از وســط بلــوار، باعث لورفتن 40 ســرقت چهار عضو یک باند شد. سرهنگ «نبیالــه رحمانــی»، فرمانده انتظامی شهرســتان خلیلآبــاد، گفت: در اجرای طرح مبارزه با ســارقان خیابانی، یکی از تیمهای نامحســوس پلیس آگاهی این فرماندهی هنگام گشــتزنی شبانه در محدوده بلوار کشــاورز در ورودی شهر خلیلآباد، مرد جوانی را در حال کندن بوتهای گل در وســط بلوار مشاهده کردند و وارد عمل شــدند. سرهنگ رحمانی تصریح کرد: متهم، که فردي بهنام عباس ٣٩ســاله، معتاد و سابقهدار است، در بازجوییهای علمی پلیس، به 40 فقره انواع سرقت )٣ فقره سرقت اماکن ورزشی، 20 فقره ســرقت از ساختمانهای درحالساخت، ۱0 فقره ســرقت از باغویلا و هفت فقره سرقت از اماکن عمومی و دولتی( با همدســتی سه نفر از دوستانش در سطح شهرســتان خلیلآباد اعتراف کرد. فرمانده انتظامی شهرســتان خلیلآباد بیان کــرد: در ادامه این عملیات، ســه همدســت متهم در عملیاتهای جداگانه دســتگیر و در بازرســی از مخفیــگاه آنان، مقادیری زیادی اموال مسروقه کشف شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.