شهادت نیروی پلیس پس از یک درگیری

Shargh - - حوادث -

پلیس:

در پی یک درگیری در روستاي «سرمزده» از توابع استان خراسان رضوی، یک نیروی پلیس به شهادت رسید. در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱0 مبنی بر انجام مأموریتی در روســتا «ســرمزده» شهرستان خلیلآباد از توابع استان خراسان رضوی، مأموران کلانتری مرکزی شهرستان به آدرس اعلامی اعزام میشوند. در محل، مأموران با هماهنگی مقام قضائی، وارد منزل شــده و با افرادی که داخل منزل بودند و ظاهــرا حالت طبیعی هم نداشــتند، درگیر میشــوند که در ایــن درگیری، اســتوار یکم صادق یوســفی، به وسیله چوب مجروح و سپس با اسلحه وی، تعداد دو گلوله به ســر او شــلیک شده است. درحالحاضــر هــر دو عامل درگیــری در این قضیه دستگیر و برای انجام تحقیقات به مرکز پلیس انتقال داده شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.