همگام با سینماي جهان، گفت وبگوبا خعلیرضاشرضاادنادیمیشن را مستقل کردیم

Shargh - - هنر -

فرانک آرتا: سيامين جشــنواره کودکان و نوجوانان بــا وقفــهاي تقريبا يکســاله از 9 تير آغاز شــده و برگــزاري آن تا 15 تيــر در اصفهــان ادامه خواهد داشــت. عليرضا رضاداد، دبير جشــنواره، با توجه به ســابقه مديريتي خود در عرصه ســينما و داشتن تجربه دبيري دورههاي قبل جشــنواره، معتقد است جشنواره سيام حرفي براي گفتن دارد. او که همواره اميدوارانه به اين جشــنواره مهم نگاه ميکند، لزوم توجه و حمايت جدي مســئولان ســينما به سينماي کودکان و نوجوانان را يکــي از راههاي برونرفت از بحران ژانر مهم کودک و نوجوانان ميداند. به بهانه برپايي جشــنواره گفتوگويي کوتاه با رضاداد انجام داديم که ميخوانيد.

با توجه به اينکه چندســالي اســت جشنواره فيلم کودکان و نوجوانان در شــکل اجرائي دچار نقصانهايــي شــده، آيــا در برپايي ايــن دوره جشــنواره در شهر اصفهان با مشــکلاتي مواجه نشديد؟

اتفاقا به نظرم ایــن دوره یکي از دورههاي خوب جشــنواره اســت؛ چــون از یک ســو همــکاران در اصفهان با آمادگي پاي کار آمدهاند و از ســوي دیگر، با حضور آقاي حیدریان در ســازمان ســینمایي، به دلیل حمایتهاي کافی ایشان، کارها بهسرعت پیش رفت و مدیریت و کارکنان بنیاد ســینمایي فارابي نیز همکاريهاي لازم را براي بهترشدن کارها داشتهاند. وقتــي چنیــن تفاهمــي در برگزاري یک جشــنواره وجود داشته باشد، طبیعي است کارها هم در مسیر درســت قرار ميگیرد و در نتیجــه میزان رضایت در اجراي کارها هم بیشــتر خواهد شــد. تــا امروز هم بحمدالله برنامهها در جشــنواره بدون مشکل پیش رفته و اتفاقا در جشن کودکان و جوانان هم استقبال رضایتبخش بود.

حتما ميدانيــد که بضاعت ســينماي ايران از نقطه نظر توليدات براي کــودکان و نوجوانان چندان زياد نيســت؛ بااينحال آيا امسال شاهد فيلمهاي متفاوتی در اين ژانر مهم خواهيم بود؟

در پاســخ شــما ميتوانم بگویم به طور نســبي پیشــرفتهایي صــورت گرفتــه و خوشــبختانه در مقوله نمایش فیلمها، در قیــاس با دورههاي قبل، جشنواره امسال پربارتر شده است. البته ناگفته نماند که با وجود این، هنوز جاي کار بیشــتري داریم تا در زمینه ســینماي کودکان و نوجوانان تولیدات بهتر و خلاقانهتری داشــته باشیم. طبیعي است این مسئله حمایتهاي بیشــتري را ميطلبد تا فیلمســازان به پشتوانه حمایتهاي مســئولان، با دلگرمي بیشتري در این مسیر وارد عمل شوند.

بااينحــال بــه نظــر ميرســد همچنان در توليد و پخــش فيلمهاي کــودکان و نوجوانان، موانع و ســدهايي وجود دارد؛ طوريکه خيلي از تهيهکنندگان علاقهاي به ســرمايهگذاري در ژانر کودک و نوجوان ندارند و از طرف ديگر، فيلمهايي که با موضوع کودک و نوجوان ساختهشده نيز در صف اکران منتظرند و ســالني براي اکرانشــدن

ندارنــد. بــا اين وضعيــت، در ســالهاي آتي جشــنواره کودک و نوجوان ميتواند حرفي براي گفتن داشته باشــد؟ درحاليکه در دوران طلايي جشنواره با فيلمهاي خوبي مواجه بوديم؟ جشــنواره بالذات اصالتي نــدارد، بلکه در واقع جشــنواره حلقه اتصالي اســت میــان چرخه تولید و نمایش. طبیعي اســت رشــد تولیــدات و نمایش آن در ســالنهاي سینما و جشــنواره، در پربارکردن جشــنواره نقــش مهمي ایفــا ميکند. اگــر به قول شــما دوران طلایي جشــنواره را مدنظر بگیریم، آن زمان از فیلمهایي حمایت میشــد کــه به رؤیاها و خواستههاي کودکان و نوجوانان نزدیک شده بودند و فیلمها با درنظرگرفتن الگوي سینماي پرمخاطب، ســاخته ميشدند. خوشــبختانه امســال هم چنین الگویي مدنظر فیلمها بوده تــا کودکان و نوجوانان همراه خانــواده جذب چنین فیلمهایی شــده و به دیدن فیلمها بروند.

با توجه به بينالملليبودن جشنواره، با همين هــدف فيلمهاي خارجــي را رصــد کرديد و در جشنواره به نمايش ميگذاريد؟

بله؛ اتفاقا در فیلمهاي خارجي کاملا تغییر ذائقه مخاطب را نســبت به سالهاي قبل ميبینیم؛ چون کودکان و نوجوانان امروزي به دلیل ســیطره تصاویر و با وجــود ماهوارههــا و انواع و اقســام بازيهاي رایانهاي و... تفــاوت زیادي با کــودکان و نوجوانان گذشــته دارند. به همیــن دلیل در دنیــاي امروز با فیلمهاي انیمیشــن متفاوتي مواجه هســتیم که از فروش بالایي برخوردار ميشــوند. در همین مســیر و همگام با ســینماي روز دنیا و بــا توجه به تغییر و تحولات روز جهان، بخش سینماي انیمیشن داخلي و خارجــي را در جشــنواره امســال جدا و مســتقل کردیم. با اســتقلال ایــن بخــش، تولیداتکنندگان انیمیشــن در داخل هم رغبت بیشتري پیدا ميکنند تا فیلمهاي بیشــتري تولید کننــد و در آن به رؤیاها، آرزوها و واقعیات امروزي دنیاي کودکان و نوجوانان بپردازند. طبعا تشویق جشــنواره با چنین رویکردي روي تولیدات ســینماي کــودک و نوجوانان تأثیرات مثبتي خواهد گذاشت و به سینما نشاط ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.