عضویت 9 سینماگر ایرانی در آکادمی اسکار

Shargh - - هنر -

آکادمــی علوم و هنرهای ســینمایی اســکار از ۹ ســینماگر ایرانی برای عضویت در این نهاد ســینمایی دعوت کرد.در سایت رســمی این آکادمی آمده است کــه «آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی اســکار» با دعــوت از 774 چهره جدید، تعداد اعضای خود را به بیش از هفتهزار نفر در 17 شــاخه گوناگون رســاند. اعضای جدید دعوتشــده برای عضویت در آکادمی اسکار از ۵4 کشــور جهان هستند و امسال ۳۹ درصد از دعوتشدگان را زنان تشکیل میدهند. از سال 201۵ تا 2017 شــمار اعضای زن آکادمی با ۳۵۹ درصد رشد روبهرو بوده اســت. امسال دعوتشــدگان زن هفت شــاخه از آکادمی اسکار از دعوتشــدگان مرد در آن شاخه بیشتر است. تعداد اعضای رنگینپوست آکادمی نیز در دو سال اخیر ۳۳1 درصد رشد داشته و در میان دعوتشدگان امسال ۳0 درصد از افراد غیرسفیدپوست هستند.طبق این گزارش، رخشان بنیاعتماد کارگردان و فیلمنامهنویــس، لیلا حاتمی، گلشــیفته فراهانی، نازنین بنیادی، محمد رســولاف، هایــده صفییاری، محمدرضا دلپاک، بهمن قبادی، محســن موســوی و هنگامه پناهی میان دیگر چهرههای ایرانی هستند که امسال برای عضویت در آکادمی اسکار دعوت شدهاند. در شاخه کارگردانی که سال گذشته عباس کیارستمی چند روز پیش از درگذشــتش یکی از دعوتشــدگان بــه آن بود، امســال نام رخشــان بنیاعتماد و محمد رسولاف کارگردان ایرانی نیز دیده میشود. رسولاف امســال با فیلم جدیدش «لــرد» جایزه بخش «نوعی نگاه» جشنواره کن را کسب کرد.در شاخه بازیگری نام لیلا حاتمــی، بازیگر ایرانی و همچنین نازنین بنیادی و گلشیفته فراهانی دیده میشود.در بخش «تدوین» نیز نام هایــده صفییاری، تدوینگر دو فیلم برنده اســکار «جدایی» و «فروشــنده» اصغر فرهــادی و همچنین در بخــش «صدا» نــام محمدرضا دلپــاک صدابردار فیلمهای «بچههای آسمان »، «جدایی نادر از سیمین » و «فروشنده» دیده میشود. در شاخه «مدیران اجرایی » دعوتشــده برای آکادمی اســکار نام هنگامه پناهی دیده میشــود. بهمن قبادی هم در شاخه نویسندگی برای عضویت در آکادمی اســکار دعوت شــده است. همچنین نام محسن موسوی سینماگر فعال هالیوودی که مســئولیت جلوههای ویژه فیلمهایــی چون «روز استقلال: رستاخیز» و «مرد عنکبوتی شگفتانگیز» را در کارنامه دارد، در میان اعضای جدید دعوتشده در شاخه «جلوههای ویژه » دیده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.