وزیر اقتصاد: مسعود نیلی یا علی طیبنیا یا یک اقتصاددان جوانتر

Shargh - - اقتصاد - محمدرضا فرهادیپور . اقتصاددان

مسعود نیلی )یا نمایندهاش( بر سر وزارت اقتصاد با علی طیبنیا باید رقابت کند؟

1. مکتــب فکری اقتصادی نیلی با طیبنیا تفاوت جــدی دارد. نیلــی را باید اقتصاددانی نئوکلاســیک دانســت که به دولت کوچک بــاور دارد، اما با وجود این باور، سؤال بسیار جدی این است که چرا علاقهمند به حضور در دولت اســت. پارادوکسی عجیب! نیلی به اقتصاد آزاد همراه با آزادســازی و خصوصیسازی اعتقاد دارد که یکبار در قالب سیاســتهای تعدیل اقتصادی در ایران اجرائی شده است.

2. مکتــب فکری طیبنیــا به اقتصــاد کینزی و نوکینزی نزدیک است. تکاندادن وزیر مستقر اقتصاد کار آسانی نیســت. هرچند ایشان یکبار گفته بود که علاقه دارد به دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگردد و تدریس کند. البته، با وجود این فرض، کار رقیب بسیار آسان است. البته، کار ایشان برای گذار از مجلسی که کارت زرد از آن گرفته چندان هم آسان نیست.

3. در دور اول ریاســتجمهوری آقــای روحانی، نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهور بود و عملا اختیــار اجرائی نداشــت. حداکثر کاری کــه در دوره 13٩2-13٩6 میتوانســت بکند این بود که مشــاوره بدهد یا لابی کند تا تصمیم موردنظرش اتخاذ شــود، ولی عملا نمیتوانســت مدیران موردنظرش را به کار بگیرد و از ظرفیت آنان استفاده کند. یکبار شنیدم که میگفت بانک مرکــزی در یک موضوع، نظری خلاف ایشان داشــته و به آن عمل کرده اســت و البته، این حسننیت وی را نشان میدهد. بنابراین، او باید یا وزیر اقتصاد باشد یا ... .

4. نکته مهم درخصوص وزیر اقتصادبودن مسعود نیلی این اســت که منتقدان بســیار جدی دارد که در حمایت از روحانی در انتخابات بر این نکته تأکید کرده بودند که حمایتشان مشروط اســت؛ همان منتقدان سیاستهای تعدیل ســاختاری که از قضا بر عدالت اجتماعی تأکید بسیاری دارند. آقای طیبنیا هماکنون با منتقداني جدی روبهرو است.

5. مســعود نیلی اگر به هر دلیلی خودش گزینه وزارت اقتصاد نشــود و بخواهد نمایندهای را معرفی کند، کار کمی پیچیده میشود، تا آنجا که اقتصاددانان پیرامون مسعود نیلی را میشناسیم، پیداکردن گزینه مناســب وزارت اقتصــاد برایش آســان نخواهد بود. اقتصاددان جوانتری که حداقل یک دوره معاون وزیر بوده باشــد، تقریبا وجود ندارد. مشکل احتمالی دیگر در مسیر مسعود نیلی، مجلس و مخالفت با اوست. همین امر گرفتن رأی اعتماد را برای وی دشوار میکند و اگر هم رأی بگیرد، اصطکاکش بالا خواهد بود.

6. حالا ســؤال مهم این اســت: آیا مسعود نیلی حاضر اســت با طیف دیگــری از اقتصاددانان ائتلاف کند؟ این پرســش مهمی اســت که اگر مسعود نیلی پاســخی برایش نداشته باشد، باید قید وزارت اقتصاد را در صورت فرض بالا )عدم حضور خودش( بزند که این اصلا نمیتواند گزینه مناسبی برای وی باشد.

7. از آقــای روحانی و جهانگیــری و نیلی انتظار مــیرود که بهترین فرد را برای وزارت اقتصاد انتخاب کنند؛ فردی که چند ویژگی کلیدی داشــته باشد: یک؛ در انتخاب وی به موضوع مطالبه نسلی اقتصاددانان و اقتصادخواندهها و مدیران اقتصادی جوانتر توجه شــود؛ دیدگاه و بینش اقتصادی توســعهگرا داشــته باشد؛ ســابقه اجرائی لازم از ســطوح میانی تا عالی )مثلا معاونت وزیر( را داشته باشد؛ سلامت اخلاق و نفس و کار در کارنامه کاریاش باشد؛ امکان تعقیب مطالبات اقتصادی مردم را بــرای دولت فراهم کند؛ زمینه تعامل اقتصادی میان اقتصاددانان و اجماع بر سر رسیدن به راهحل را میسر کند. باور به این موارد اگر ایجاد شود، انتخاب وزیر اقتصاد کار دشواری نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.