نقش سرمایه فیزیکی در کشاورزی

Shargh - - اقتصاد -

...که در حدود 68 درصد آن برای سرمایهگذاریهای جدید و مابقی آن برای ســرمایهگذاری جایگزین برای اســتهلاک است. این اطلاعات نشــان میدهد حدود نیمــی از آن برای ایجاد و توســعه زیرســاختهای مربوط به انرژی اســت. یکســوم برای حملونقل و 13 درصد برای فناوری اطلاعات اســت. از این مقدار ســرمایهگذاری مورد نیاز در قاره آســیا در حدود 50 درصد مربوط به کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا است که بیشترین سرمایهگذاری در این کشورها مربوط به برق و حملونقل اســت. در آمریکای لاتین سالانه در حدود چهار درصد تولیــد ناخالص داخلی نیاز به سرمایهگذاری زیربنایی اســت تا دسترسی به اهداف رشــد اقتصادی محقق شــود. آنچه تجارب جهانی نشان میدهد بدون توســعه زیرساختهای فیزیکی و زیربنایی نمیتوان انتظار دســتیابی به اهداف رشد و توســعه را متصور شــد. همین انتظار برای بخش کشــاورزی هم صادق اســت. تجارب جهانی نشــان میدهد در بخش کشــاورزی هم به ســرمایهگذاری فیزیکــی و زیربنایــی نیاز اســت. ســرمایهگذاری در کشــاورزی و جنــگلداری از طــرف دولــت شــامل هزینههای مربوط به زیرساختهای کشاورزی، تحقیق و توسعه، آموزش و ترویج است. مطالعات مربوط به ســهم مخارج دولت برای ســرمایهگذاری کشاورزی و جنــگلداری در میان کشــورهای توســعهیافته و کشــورهای در حال توســعه حاکی از آن است که در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای صنعتی است. در کشــورهای صنعتی در ســال 1٩٩2، میزان ســهم دولت از مجمــوع هزینههای ســرمایهگذاری بخش کشاورزی بین 0.4 تا ٩.1 درصد بوده که در اکثر کشــورها در حدود 1.5 درصد بوده است. در گزارش ارائهشده برای کشورهای در حال توسعه، سهم دولت از هزینههای سرمایهگذاری بخش کشاورزی بین 1.5 تــا 7.٩ درصد در آفریقا، 1.7 تا 23 درصد در آمریکای لاتین و بین 0.2 تا 1٩ درصد در آســیا بوده است. آمار نشــان میدهد که هزینههای ســرمایهگذاری دولتی در بخش کشــاورزی در ســالهای 1٩88 تا 1٩٩3 در آفریقا، شــرق اروپا و کشورهای صنعتی کاهش یافته اما در برخی از کشــورهای آسیایی مانند چین افزایش یافته است. روند سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در زیرساختهای اساســی و زیربنایی حاکی از آن است که برای توســعه پایدار کشــاورزی حضور هدفمند و هوشمندانه دولت در تأمین زیرساختهای مورد نیاز ضرورت دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.