تأسیس ۱۰ شرکت هواپیمایی جدید

Shargh - - اقتصاد -

مهر:

رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به زیاندهبودن شــرکتهای هواپیمایی، گفت: تا شــش ماه آینــده 10 شــرکت هواپیمایی جدیــد به مجموع ایرلاینهای کشــور افزوده میشــود. علی عابدزاده در پاســخ به این پرسش که هواپیمای آیتیآر بعدی چه زمانی قرار است به ناوگان هما افزوده شود، گفت: هنوز زمان ورود آیتیآرهای پنجم و ششم ایرانایر مشخص نیســت؛ همه هواپیماهایی که قرار اســت وارد کشور شــوند، مشــکل تأمین مالی دارند و پس از آنکه تأمین مالی انجام شد، هم بویینگ، هم ایرباس و هم آیتیآر آمادگی دارند هواپیماها را به ایران تحویل دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.