مالیات علیالرأس حذف شد

Shargh - - اقتصاد -

ایلنا:

رئیس کل ســازمان امور مالیاتــی با اعلام صدور و ابلاغ 1.2 میلیون برگه مالیاتی بدون دخالت مأموران، گفت: دوره رســیدگی پروندههای مالیاتی از 500 روز به 200 روز کاهش یافت. سیدکامل تقوینژاد از حذف شــیوه علیالرأس از نظام مالیاتی به منظور جلوگیری از اعمال ســلیقه مأموران مالیاتی خبر داد و گفــت: با اجرای نظام مالیات الکترونیک، مجموعه متعــددی از خدمات الکترونیکی بــه مؤدیان ارائه و بسیاری از فرایندهای مالیاتی تسهیل خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.