10 فرمان؛ نقش بر زمین

Shargh - - روزنامه -

ســحرطلوعي:

هنوز از زمان نصب مجسمه ۱۰ فرمان در نزدیکیهای بنای ایالتی آرکانزاس ۲۴ ساعت نگذشته بود که فروریخت و تکهتکه نقش زمین شــد. شــاهدان در صحنه میگویند مردی با خودروی شخصی به این مجسمه کوبیده و فرار کرده است. پلیس حفاظت امنیت ساختمان ایالتی آرکانزاس مشهور به کپیتال توانسته در کوتاهترین زمان ممکن مایکل تیت رید را دســتگیر کند. او ۳۲ســاله و از اهالی آرکانزاس اســت. در کارنامه این فرد حمله به یادمان ۱۰ فرمان در اوکلاهاما ثبت شــده است. ســازندگان این مجسمه اعلام کردهاند برای جایگزینکردن نمونه جدید آماده هستند.

عکس: آسوشیتدپرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.