موافقت اکثریت با لغو یا اصلاح اوباماکر

Shargh - - روزنامه -

صفحه یک روزنامه یواسایتودی آمریکا با عکسی از راهروهای سنا آغاز میشــود؛ جایی که پلیسها زنی عصبانی و نگران را دوره کردهاند و با خود بیرون میبرند. این زن به تغییر لایحه سلامت ملی آمریکا معترض است. او به سنا آمده تا علیه جمهوریخواهان راضی به تغییر این لایحه اعتراض کند. جلسات بررسی لایحه اوباماکر آغاز شــده و اینطور که یواسایتــودی در تیتر یک خبر میدهد، به نظر میرســد ۵۳ درصد با حذف یا تغییر و اصلاح آن موافق هســتند. اوباماکر وضعیت بیمه و خدمات درمانی را در سراســر آمریکا بهبود بخشیده بود. اما حالا ترامپ و حامیانش تصمیم گرفتهاند اوضاع را به دوران قبل از اوباما بازگردانند یا دستکم به آن روزها نزدیک کنند. یواسایتودی در گزارش خــود تأکید کرده اغلب جمهوریخواهان سنا متحد شــدهاند تا لایحه ترامپ با تغییراتی جزئی تصویب شود و جــای اوباماکر را بگیــرد. اینطور که در این گــزارش آمده، تعداد کمی از نمایندههــا با اصلاح اوباماکر موافق هســتند. گزارش دیگر یواسایتودی درباره قانون منع ورود وســایل الکترونیک بزرگتر از گوشــی همراه به هواپیماهاست. یواسایتودی نوشته این قانون روزانه شامل دو هزار پرواز ورودی به آمریکا و حدود ۳۲۵ هزار مســافر خواهد شــد. بااینحال، ســلامت پروازها تأمین میشــود. در این گزارش آمده مراکز امنیتی آمریکا مدعیاند روش گروههای تروریستی مدام در حال تغییر است. استفاده از برخی لوازم الکترونیک ازجمله لپتاپها یکی از این روشهاست. به تازگی ورود لپتاپ به کابین هواپیما در پروازهای داخلی و خارجی آمریکا ممنوع شده است.

نکته: مسائل داخلی آمریکا صفحه یک یواسایتودی را به خود مشغول کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.