اعطای امتیازات پزشکی به زنان ایرلندی

Shargh - - روزنامه -

بالاخره بعــد از چندین دهه تلاش پارلمان بریتانیا توانســت در برخی زمینههای پزشکی، امتیازاتی به زنان ایرلند شمالی اعطا کند. روزنامــه گاردین در تیتر یک خود این خبر را منتشــر کرده و مدعی شــده این اتفاق درواقع مانع شــورش محافظــهکاران در پارلمان شــده است. در گزارش گاردین آمده پیشــنهاد اعطای حق استفاده از خدمــات پزشــکی در برخی زمینههای خاص مثل ســقط جنین از ســوی خانم استلا کریســی، نماینده حزب کارگر، مطرح شده و تعــدادی از نمایندههای محافظهکار هم از آن اســتقبال کردهاند و باعث شــدهاند این امتیاز رسمی شــود. خانم ترزا می برای بقا در دفتر نخســتوزیری مجبور به معامله با حزب نهچندان خوشــنام اتحادگرای دموکرات ایرلند شمالی شده است. ازجمله مشخصات حزب حاکم در ایرلند شمالی این است که به زنان اجازه سقط جنین نمیدهد. اما حالا به دلیل ائتلاف با حزب محافظهکار، نمایندههای پارلمان توانســتند این حق را برای زنــان ایرلندی در نظر بگیرند. تا پیش از آن زنان ســاکن ایرلند شــمالی چنانچه قصد ســقط جنین داشــتند باید در جایی غیر از محل سکونت خود، هزینه ۹۰۰پوندی متحمل میشدند. اما حالا میتوانند بهجز ایرلند شــمالی در سراســر بریتانیا از خدمات دولتی برای این منظور استفاده کنند. عکسی از خانم استلا کریسی در صفحه یک گاردین به چشــم میخورد. مطلب دیگر در صفحه یک گاردین درباره چالش حزب کارگر و دولت بریتانیا بر سر معامله رسانه اسکاینیوز با مورداک است. حزب کارگر از دولت خواسته تن به این معامله کثیف ندهد.

نکته: گشایش نخستین جلسه پارلمان بعد از انتخابات و چالش دولت و احزاب سوژه صفحه یک گاردین است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.