عراق پایان خلافت داعش را اعلام کرد

Shargh - - روزنامه -

روزنامه الشرقالاوسط عربستان در تیتر یک خبر میدهد دولت عراق پایان خلافت داعش را اعلام کرده اســت. الشرقالاوسط در گزارش خود تأکید میکند نیروهای عراقی مسجدجامع نوری را به محاصره درآوردهاند و جایگاه نمادین داعشیها را تصاحب کردهاند. مســجدجامع نوری جایی اســت که ابوبکر بغدادی در آن خطبه خلافت خوانده و برای داعش بیعت گرفته اســت. الشرقالاوسط عکسی از خرابههای مســجد نوری هم در صفحه یک خود منتشر کرده اســت. گنبد سبز مسجد پابرجاست، اما مجموعه بنا ویرانهای بیش نیست. مناره مهم و تاریخی این مسجد هفته گذشته با انفجار داعشیها پایین آمد. الشرقالاوسط در جدولی جمعوجور ظهور و ســقوط داعش را در دســترس مخاطبان قرار داده است؛ ازجمله اینکه این گروه از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ سعی کرده از القاعده منشعب شــود و با رهبری ابوعمر بغدادی و ســپس ابوبکر بغدادی اعلام موجودیت کند. الشرقالاوســط در مطلبی دیگــر به فعالیتهای داعش در ســوریه اشاره کرده اســت و خبر داده نفس این گروه در رقه هم به شــماره افتاده اســت. رقه پایگاه داعشیها در سوریه اســت. همچنین در گزارش الشرقالاوسط آمده در جنوب ســوریه زدوخورد میان گروههای درگیر ادامه دارد. در این مطلب میخوانیم آنکارا برای محاصره عفرین در حومه حلب دست به کار شده است. نگرانی ترکیه به خاطر حضور کردها در این منطقه است.

نکته: مهمترین خبرهای خاورمیانه و جهان در صفحه یک الشرقالاوسط بازتاب دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.