پایان خلافت داعش در موصل

Shargh - - روزنامه -

بــا حضــور نیروهای عراقی در مســجد نــوری در موصل قدیم، نخســتوزیر عراق پایان حکومت خودخوانــده داعش در عراق را اعلام کرده اســت. تیتر یک روزنامه نشنالنیوز امارات درباره همین موضوع اســت. در گــزارش این روزنامه میخوانیم مســجد نوری درواقع محلی اســت که داعشــیها در آن اعلام خلافت کردند و بیعت گرفتند. هفته گذشــته داعشــیها مناره تاریخی و مهم این مســجد را منفجر کرده بودند. محاصــره و درنهایت بازپسگرفتن این مســجد از داعشــیها به معنی پایان خلافت خودخوانده آنها در عراق اســت؛ هرچند هنوز حدود ۲۰۰ داعشــی در گوشــهوکنار شــهر آخرین نفسهایشان را بکشند و مقاومت کنند. پایان عملیات بازپسگیری موصل در عراق نزدیک اســت. عکس یک نشنالنیوز هم حضــور نیروهای عراقی پیرامون مســجد نــوری را در بخش قدیمی موصل به تصویر کشــیده اســت. چالش میان قطر و دیگر کشــورهای عربی موضوع مطلبی دیگر در صفحه یک نشــنالنیوز اســت. اینبار نوبت مصر اســت که بــه قطر هشــدار بدهد زمان تصمیمگیری برای این کشــور فرارسیده است. وزیر خارجه مصر، آقای شــکری، خطاب به مقامات قطری گفته باید میان امنیت منطقهای یا حضور و دخالت قدرتهای خارجی در جهان عرب، یکی را انتخاب کنید. کشورهای متحد عربستان از حضور نیروهای نظامی خارجی ازجمله ارتش ترکیه در قطر ناراضی هستند.

نکته: قطر و عراق مهمترین موضوعات صفحه یک روزنامه نشنالنیوز امارات هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.