سرنوشت نااميدکننده لايحه مديريت شهري در دولت يازدهم

Shargh - - جامعه -

شرق: معاون ســابق شهرداريهاي ســازمان شهرداريها و دهیاريهاي کشــور ميگوید در ۹ ماه گذشــته که او دیگر در این مســئولیت نبوده اســت، نه تنها لایحه مدیریت شهري از دولت به کمیسیونهاي فرعي برگشت و تاکنون متوقف مانده است؛ بلکه سرنوشت ۹ سند دیگر در حال پیگیري از طریق این ســازمان هم مشخص نیست و وزارت کشور در این مدت سند جدي هم در حوزههاي مهم اجتماعي و شهري نداشته است.

علي نوذرپور که پیشازاین معاون شهرداريهاي سازمان شــهرداريها بود، در مدت مســئولیت خــود لایحه مدیریت شــهري و بســیاري از موضوعات و دغدغههاي مهم شهري را دنبــال کرد؛ اما بدون هیچ دلیلي یکباره از این ســمت کنار گذاشــته شــد. او که پیشازاین علاقهاي نداشــت درباره این تغییرات و نگرانيها صحبت کند، در گفتوگو با «شرق» درباره توقف بیش از ۹ماهه موضوعات مهم شهري در وزارت کشور و راه و شهرسازي و در نهایت کمیسیونهاي مربوطه در دولت صحبت کرد. او ميگوید جریانهاي منتقد دولت ممکن است برنامه تخریبي داشته باشند؛ اما لازم است نقد از درون دولت هم وجود داشته باشد تا موضوعات مهم و اساسي روي زمین نماند.

او به سابقه تشکیل کمیسیون کلانشهرها و دلایل تشکیل آن در دولــت اشــاره کرد و گفت: در روزهاي پایاني ســال ۹2 وزیر راه و شهرسازي گزارشــي تکاندهنده از وضعیت تهران و شــهرهاي اقمــاري آن ارائه داد کــه در حوزههاي مختلف نگرانکننده بود و از همان زمان قرار شــد کمیسیوني به شکل جداگانه موضوعات تهران را دنبال کند تا زودتر مسائل پیگیري و حل شــود. چند وزارتخانه و ســازمان عضو این کمیســیون شــدند و در مدت کوتاهي اولین قدم که تهیه شــرح وظایف، دســتورالعملها و راهبردها بود تهیه شد و در مرداد ۹3 این موارد به تصویب دولت رسیدند.

او افزود: اولین اقدام این کمیســیون شناسایي آسیبهاي تهران و کلانشــهرها و طبقهبندي و اولویتگــذاري و اتخاذ تدابیــر و تصمیمهاي لازم براي آنها بود که در نهایت شــش محور اصلي یعني محیط زیست، آسیبهاي اجتماعي، منابع درآمدي شهرداريها، موضوعات فرهنگي و اجتماعي، ساختار مدیریت کلانشهرها و در نهایت شهرسازي برای این بررسيها تهیه و تصویب شــد. دراینمیان قرار بــود پنج محور را وزارت کشور و سازمان شهرداريها دنبال کند و یک محور شهرسازي هم در حیطه مسئولیتهاي وزارت راه و شهرسازي قرار بگیرد.

نوذرپــور ميگوید تا زمانــي که او در مســئولیت خود در ســازمان شــهرداريها بود، براي این محورهــا اقدامات لازم صورت گرفت و همه این موارد در دولت بررســي و براي آنها مصوبه تهیه شــد و همزمان با این موارد ۹ سند مهم را تهیه کردند که بسیاري از آنها در این مدت متوقف و نیمهکاره باقي مانده و از نیمه سال گذشته که او از سازمان شهرداريها رفته، دیگر هیچ سند جدیدي تهیه یا دنبالنشده و به نتیجه نرسیده است.

معاون ســابق شــهرداريهای ســازمان شــهرداريها و دهیاريهــاي کشــور با بیان اینکه در بیشــتر مــوارد دولت و مجلس موضوعات مهمي را منوط به تهیه و بررســي لایحه مدیریت شهري کردند، ميگوید: بعد از بیش از سه سال زماني که بررســي لایحه در دولت به طول انجامید، در نهایت دولت سال گذشته آن را به کمیســیون فرعي برگرداند. وزارت کشور لایحه را اواخر ســال ۹3 به دولــت ارائه داد و دولت تصمیم گرفت که شــش کارگروه تخصصــي روي آن کار کنند؛ اما در نتیجه این بررسيها 2۹3 ماده این لایحه به 152 ماده کاهش یافت و بعد هم دولت به جاي بررســي این لایحه در ســطح معاونان وزرا، این لایحه را به کمیسیونهاي فرعي فرستاد.

نوذرپور یکــي از دلایل بروز این رونــد را عملکرد ضعیف وزارت کشور و دفاع ضعیف از این لایحه مهم برشمرد و گفت: از حدود ۹ ماه قبل که دیگر من درگیر این امور نبودم، این لایحه در همان کمیســیونهاي تخصصي باقي مانده است و اتفاق جدیدي رخ نداده است؛ درعینحال دولت هم علاقهاي به این رونــد ندارد و نميخواهد وظیفــهاي از وظایف خود را واگذار کند. او به تکلیف دولت در پنج برنامه پنجســاله گذشته براي واگذاري امور به شهرداريها اشــاره کرد و گفت: این وظایف تاکنــون واگذار نشــدهاند و هنوز هم دولت موافــق این روند نیســت و در آخرین اقدام هم این لایحــه را بهنحوي متوقف گذاشته است. دراینمیان خوب است که وزارت کشور و بهویژه سازمان شــهرداريها توضیح بدهد که درباره این لایحه مهم براي شــهرداريها چه اقداماتي را انجام داده است و آخرین وضعیت این لایحه مهم چیســت؟ معاونتِ بعد از من که در این ســازمان قرار گرفته است، چه اقدام جدیدي انجام داده و چه مواردي را پیگیري و دنبال کرده اســت؟ درعینحال خوب است که کمیســیون کلانشــهرها که با اهداف بسیار خوبي تشــکیل شد و شــروع به کار کرد، در این مدت چه عملکردي داشته است؟

به گزارش «شــرق»، موضوع لایحه مدیریت شهري، یکي از مهمترین موضوعاتي اســت که در دو سال گذشته روزنامه «شرق» به شکلي مجزا آن را دنبال کرده و بنا بر گفته نوذرپور بهعنوان یکي از مدیران مطلع این لایحه مهم پس از ارجاع و برگشت از دولت تقریبا متوقف مانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.