نامه گروه نفس به جهانگیری

Shargh - - جامعه -

معاونت اول محترم ریاستجمهور جناب آقای جهانگیری

گروه مردمنهاد نفس در سال 13۹3 با اخذ مجوز از وزارت کشــور )شماره ثبت: 35۴12( با هدف یافتن راهکارهایــی در جهت کاهش آلودگی هوای شــهر تهران، فعالیت خود را آغاز کرد.

ایــن گروه هدف اولیــن فعالیت گروهــی خود را نوسازی مینیبوسهای فرسوده شهر تهران قرار داد. مینیبوسهای شهر تهران یکی از مدهای حملونقل عمومی کارآمد و مقرون به صرفه در ســطح شــهر هســتند که همــواره قابلیت جابهجایــی بیش از 20 مسافر را در هر سفر دارند. بنا بر تعریف برنامه جامع حملونقــل و ترافیک، تهران نیازمند چهارهزار و 500 دســتگاه مینیبوس تا ســال 1۴0۴ در شهر است که نقش آنها جابهجایی مســافران از حاشــیه شــهر به پایانهها و ایستگاههای مترو میباشد.

از هزارو صد دســتگاه مینیبوسی که متعلق به شــرکت واحد اتوبوسرانی هستند عمر اکثر آنها بالای 20 سال است )بنا به مصوبه هیئت وزیران، عمر مفید یک مینیبوس هشت سال است و پس از آن فرسوده محســوب میشود.( این مینیبوسها سالانه ۸۴0 تن مواد آلاینده وارد هوای شــهر تهران میکنند. بخش عمــده این آلایندهها ذرات معلقی هســتند که نقش مؤثری در آلودگی هوای شهر دارند و نیز برجستهترین عامل سرطان ریه شناخته میشوند.

جالب توجه اینکه ســهم دولت و شــهرداری در نوســازی این ناوگان فرســوده هر یک تنها 50میلیارد تومان تخمین زده میشود.

در فایــل ضمیمــه، فعالیتهای نفــس در طی دو سال گذشــته در جهت نوســازی ناوگان فرسوده مینیبوسرانی تهران تشــریح شده است. گروه نفس از جنابعالی تمنا دارد با صرف اندکی وقت به تماشای آن بنشینید. و در پایان، نتیجه تمام این تلاشها چه شد؟ علیرغم ابلاغ دستور معاون رئیسجمهور مبنی بر روشنشــدن وضعیــت مینیبوسهای فرســوده و علیرغــم تلاش گروه نفــس برای نوســازی و نه جایگزینــی مینیبوسهای فرســوده، بنــا بر تصمیم شرکت واحد، 700 دســتگاه از مینیبوسهای خطی تهران به واســطه قــراردادی مابین شــرکت واحد و تاکســیرانی و خودروســازان در مرحله جایگزینی با تاکسی هستند. 300 دســتگاه دیگر تنها با رنگکردن بدنــه و پررنگکردن آرم شــهرداری، به فعالیت خود در ســطح شــهر ادامه میدهند. آنچه گذشت شرح مختصری بود از یکی از کوچکترین معضلات شــهر و چگونگی پاکشــدن صورتمسئله به جای گزینش راهحلی مناســب. نوسازی مینیبوسها میتوانست علاوه بر جابهجایی مســافران در خطوط تعریفشده شهری، در صورت استفاده بهعنوان سرویس مدارس یا ادارات دولتی، سهم مؤثری در کاهش حجم ترافیک شهر داشته باشد. درحالیکه جایگزینی مینیبوس با تاکسی، نه تنها گرهی از مشکلات ترافیک سطح شهر بــاز نمیکند، هزینــه گزافی را نیز به مســافر تحمیل میکنــد و در ضمن با حذف نظــارت بخش دولتی و ســپردن آن به بخش خصوصــی و نیمهخصوصی سهم شهروندان را از حملونقل عمومی بیشازپیش کاهش میدهد. هنوز هم دیر نیســت. کمبود وسایل حملونقل عمومــی کارآمد در تهــران، از معضلات اصلی مردم این شــهر و عامل مهمی در اســتفاده از خودروهای تکسرنشین و ترویج این فرهنگ است. ما مردم این شهریم. ما را در حل این معضل یاری کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.