خانوارهای دارای 2 معلول تا پایان سال آینده خانهدار میشوند

Shargh - - جامعه -

ایسنا:

بنابر اظهارات رئیس سازمان بهزیستی کشور تا پایان ســال ۹7 تمامی خانوارهای دارای دو معلول صاحب مسکن میشــوند. انوشیروان محسنیبندپی با اشــاره به اینکه 11هزار خانوار در کشــور دارای دو معلول هســتند، گفت: درحالحاضر ۴3 هزار مسکن برای معلولان در دست احداث است که بین 20 تا ۸0 درصد پیشــرفت فیزیکی داشته و در سال جاری برای نخستین بار توانســتیم ردیف بودجه برای این منظور بگیریــم. او در ادامه افزود: از 11هزار خانوار دارای دو معلول تاکنون به حدود دوهزارو ۹00 خانوار، مسکن واگذار شده اســت و پیشبینی میکنیم تا پایان سال جاری به چهار هزار خانوار دارای دو معلول مســکن واگذار شود و سایرین تا پایان سال ۹7 صاحب مسکن شــوند. به گفته محســنيبندپی، بــرای خانوارهای دارای دو معلول در مناطق شــهری 150میلیون ریال از طریق بنیاد مستضعفان، صد میلیون ریال از طریق سازمان بهزیستی و 50میلیون ریال هم از سوی خیرین مسکنساز تأمین مالی انجام میشود.

رئیس ســازمان بهزیســتی درباره ساخت مسکن ویژه خانوارهای دارای دو معلول در مناطق روستایی نیز گفــت: برای این منظــور صد میلیــون ریال بنیاد مســتضعفان، ۸0میلیون ریال ســازمان بهزیســتی و 20میلیون ریال بنیاد مســکن انقلاب اســلامی تأمین مالــی را به عهده دارنــد. او در ادامه با تأکید بر آنکه هر خانــواری که دارای دو فرزند معلول اســت و به هر علتی تاکنون ثبتنام نکــرده میتواند با مراجعه به سازمان بهزیســتی برای ثبتنام اقدام کند، گفت: لایحه مساعدتهای اجتماعی هنوز به مجلس نرفته اما سیاســت سازمان بهزیســتی تخصیص مسکن به خانوارهای دارای معلول است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.