سفر اربعین با خودروی شخصی ممنوع

Shargh - - جامعه -

تســنیم:

معاون وزیر راه و شهرســازی در تشریح آخرین تمهیــدات بــرای میزبانی شایســته از زائران اربعیــن حســینی امســال بــر جلوگیــری از ورود خودروهای شــخصی به مرز خســروی در آســتانه اربعین تأکید کرد. داوود کشــاورزیان در جریان بازدید از پایانه مسافری خسروی افزود: با تلاشهای صورت گرفته، شاهد امکانات بسیار مطلوبی در مرز خسروی برای تردد زائران اربعین حســینی هستیم. او با بیان اینکه طبق بازدیدهای صورت گرفته از مرز خســروی کارها به ســرعت در حال انجام است، اظهار داشت: پیشبینــی لازم برای افزایش گیتهای ورود و خروج مســافران، ایجاد ســرویسهای بهداشــتی و احداث توقفگاه خودرو صورت گرفته اســت تــا در اربعین امســال بهترین میزبان برای زائران اربعین حسینی در مرز خســروی باشیم. او بیان کرد: سازمان حملونقل جادهای کشــور نیز به ســرعت در حال انجام کارها، افزایش زیرساختهای موجود و رفع مشکلات در مرز خسروی است. معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور، بر لزوم جلوگیری از ورود خودروهای شــخصی در آســتانه اربعین حسینی به مرز خسروی تأکید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.