حالت هشدارِ اشعه فرابنفش در اهواز

Shargh - - جامعه -

ایلنا:

مدیرکل دفتر آســیبهای اجتماعی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفت: میزان اشــعه فرابنفــش ‪UV Index(‬ ) در اهــواز 10 اســت که این بیانگر وضعیت هشدار است. روزبه کردونی )مدیرکل دفتر آســیبهای اجتماعی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی( گفت: شــهر اهواز در 30 ژوئــن 2017 با گرمای 53.7 سانتیگراد گرمترین شهر روی زمین بوده است. اگر دمای هوای این شهر در روزهای آتی به 5۴ درجه برسد؛ آنگاه همراه با دمای ثبت در کالیفرنیا در 30 ژوئــن 2013 و کویت در 21 جولای 2016 گرمترین دمای ثبت در تاریخ مدرن را به خود اختصاص خواهد داد. او افــزود: در ایــن میــان همزمــان مرکز معتبر بیانکننــده این خبر اعلام کرده اســت؛ میزان اشــعه فرابنفش نیز ‪UV Index(‬ ) در اهواز 10 اســت که این بیانگر وضعیت هشــدار است. میزان اثرات نامطلوب اشــعه فرابنفش با رسیدن به عدد 10 در این شاخص بسیار زیاد خواهد شد و تأثیراتی نامطلوب بر پوست و چشم خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.