کيشمشمييان اسديشکنني بعليازارد ه ت ندرقارريخهورازشا ران ييشد

Shargh - - ورزش -

شــرق:

کيميا عليزاده بــاز هم براي تکوانــدوي زنان ايــران افتخارآفرين شــد. او ايــن بار هــم اولين بود و يکــي ديگر از نتايــج تاريخي اين رشــته را به نام خود زد. مــدال نقره مســابقات تکوانــدوي قهرمان جهان ۲۰۱۷ کرهجنوبي، تازهترين شــاهکار کيمياســت که به کلکســيون افتخارات او اضافه شده است. عليزاده که ســال ۲۰۱5 در همين رقابتها در روسيه، به مدال برنز دست يافت و طلسم بيمدالي بانوان تکواندوکار کشور را در اين ميدان معتبر و مهم شکســت، تجربه حضور در فينــال اين پيکارها را هم به دســت آورد؛ حضوري ارزشــمند که براي نخســتينبار در تيم ملي تکواندوي بانوان به وقوع پيوســت. تکوانــدوکار وزن منهای ۶۲ کيلوگرم که با پيروزي مقابل «فرناندا آگويره» از شيلي، «آشلي کرايولد» از کانادا، «ئي چينگ لي» از چينتايپه، «اســتتيچ» از کرواســي و «تاتيانا کازمينا» از روسيه به ديــدار نهايي صعود کرده بود، روز گذشــته در مرحله نهايي مقابل «روس گباگبي» از ساحلعاج قرار گرفت.

کيميا با وجود اينکه در ديدارهاي قبلياش مبارزات خوبي از خود به نمايش گذاشــته بــود؛ در مصاف با «گباگبي» اصا خوب ظاهر نشــد و بــا اختاف امتياز بالاي ۱۹ بر ۹، مقابل حريف سياهپوســت خود شکست خورد تا به مدال نقره برسد.

کارشناســان دليــل نمايــش ضعيف تنهــا بانوي مــدالآور تاريــخ المپيــک ايــران را در بــازي فينال، مصدوميت پا و دســت اين تکواندوکار عنوان ميکنند. او که پيش از بازيهاي المپيک ۲۰۱۶ ريو از ناحيه مچ پاي چپ و زانو دچار آسيبديدگي شده بود و با همين شرايط در المپيک ريو روي شياپچانگ رفت و صاحب مدال برنز شــد، بعد از اين بازيها تحت عمل جراحي قرار گرفت. کيميا در حالي در يک ســال گذشــته دوره نقاهت را ســپري ميکرد که زمان زيادي را از تيم ملي دور بود و با حدود سه ماه تمرين توانست خودش را به مسابقات قهرماني جهان کرهجنوبي برساند.

مدال طــاي مســابقات نوجوانان جهــان، طاي بازيهاي المپيک نوجوانان، برنز بزرگســالان جهان، طاي رقابتهاي جايزه بزرگ جهان، نقره بزرگسالان جهان و مدال برنز بازيهاي المپيک ۲۰۱۶ ريودوژانيرو که اولين مدال ورزش بانوان ايران در بزرگترين رويداد ورزشي دنياست، تمام افتخارات تکواندوي زنان است که براي اولينبار کيميا عليزاده آنها را به دســت آورده اســت. طيبه پارسا، زهرا پوراســماعيل، اکرم خدابنده، ناهيد کياني و مليکا ميرحسيني، ديگر اعضاي تيم ملي تکواندوي زنان کشورمان در رقابتهاي جهاني ۲۰۱۷ کرهجنوبي بودند که همه بدون کســب عنواني، از دور مسابقات حذف شدند.

بدون طلا پس از 10 سال

بيستوسومين دوره مسابقات تکواندوی قهرماني جهان در حالي روز گذشته در شهر «موجو» کرهجنوبي به اتمام رســيد که پايان خوشــي براي تيم ملي ايران نداشــت. اگرچه در اين روز کيميا عليزاده با درخششي که داشــت، ورزش زنان کشورمان را ســربلند کرد؛ اما نتايج دور از انتظار تيم مــردان، اجازه نداد آن طور که بايد، حاوت اين مدال احساس شود.

رونــد نزولي تيم ملي تکواندوي مــردان در حالي از بازيهــاي المپيک ۲۰۱۶ ريودوژانيرو شــروع شــده که با گذشــت نزديک به يک ســال از ايــن بازيها، اين تيم همچنان روي ريل ناکاميهــا قرار دارد و در هر ميداني که شرکت ميکند، نميتواند انتظارها را برآورده کند.

بعــد از حــذف ناباورانه ســجاد مردانــي، مهدي خدابخشــي و فرزان عاشــورزاده در المپيک ريو که هر سه قهرماني جهان را در کارنامه داشتند، اين تيم راهي مسابقات جايزه بزرگ و جام جهاني باکو شد.

ايــن تيــم در روزهــاي ۱۹ و ۲۰ آذر ۹5، در مرحله نهايي رقابتهــاي جايزه بزرگ به ميدان رفت و با تک نشان طاي سجاد مرداني به کار خود پايان داد. بهنام اســبقي، هاديپور، مســعود حجيزواره و ابوالفضل يعقوبي نهتنها در کســب مدال توفيقي نداشتند، بلکه در همان مراحل ابتدايي با شکست برابر رقباي خود از دور مسابقات خارج شدند.

در رقابتهاي جام جهاني هــم که به مدت دو روز در همان باکو برگزار شــد، تيم ملي ايران شرايط خوبي نداشــت و با پيروزي خفيف مقابل روسيه و دو شکست بــا اختاف امتياز بالا مقابل کرهجنوبــي و ترکيه، از دور مسابقات خارج شــد تا پرونده تکواندوی ايران در سال کابــوسوار ۲۰۱۶ بــراي تکواندوی کشــور با طعم تلخ شکست بسته شود. بيژن مقانلو که عناوين و افتخارات خوبي را در سه سال حضورش در رأس اين تيم به دست آورده بود، بعد از ناکامي دوباره تيمش بافاصله استعفا داد و جاي خود را به مهدي بيباک، دستيارش، داد.

اگرچه بيبــاک در تمام اين ســالها کنــار مقانلو فعاليت ميکرد و شــناخت خوبي از نفرات حاضر در تيم ملي داشت؛ اما نتوانســت اين تيم ازهمپاشيده را جمع کند. تيمي که عنوان قهرماني رقابتهاي جهاني دوره قبل را در اختيار داشــت، حتي نتوانســت به يک مدال طا دســت يابد. مدال نقره ميرهاشــم حسيني در وزن منهــای ۶3 کيلوگرم و آرمين هاديپور در وزن منهای 54 کيلوگرم و برنز مشترک مسعود حجيزواره در وزن منهــای ۷4 کيلوگرم تنها دســتاورد اين تيم در کرهجنوبي بود. ردهبندي نهايي در رقابتهاي جهاني، بر اســاس سيستم امتيازي محاسبه ميشود که در اين بخش، کرهجنوبي با ســه طا و يک برنز و مجموع ۶۷ امتياز، قهرمان شد. روسيه با يک طا، سه نقره، يک برنز و ۶3 امتياز، نايبقهرمان شــد و ايران با دو نقره و يک برنز و 4۶ امتياز، سوم شد.

اتفــاق بــد، قرارگرفتن ايــران در جايــگاه يازدهم جدول مدالي اين مســابقات بــود. تيم ملي تکواندوي کشورمان براي اولينبار بعد از سال ۲۰۰۷ که هرساله در مسابقات قهرماني جهان شرکت کرده، نتوانست به مدال طا برسد.

طلاييشدنتکواندوکار ايرانيجمهوريآذربايجان

بعــد از ايران، تيم ملي تکوانــدوي آذربايجان با يک مدال طــا، يک برنز و 4۰ امتياز، چهارم شــد؛ تيمي که هدايت آن بر عهده رضا مهماندوســت، سرمربي اسبق و پرافتخار کشــورمان، اســت. مياد بيگي، تکواندوکار وزن منهای ۸۰ کيلوگرم کشورمان، نيز که از ورزشکاران مهاجر به جمهوري آذربايجان است، در رقابتهاي روز گذشــته قهرمان اين وزن شد و اولين مدال جهاني خود را به دست آورد. بيگي در المپيک ريو هم صاحب مدال برنز شده بود. مهماندوست با عملکرد موفقي که در اين تيم داشته، در المپيک ۲۰۱۶ ريو نيز براي آذربايجان يک مدال طا و دو برنز به دســت آورد. او به دليل اختاف نظر با محمــد پولادگر، رئيس فدراســيون تکواندو که همــواره منتقدان زيــادي دارد، از ادامه همکاري با تيم ملي ايران صرفنظر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.