بازگشت جباری به استقلال

Shargh - - ورزش -

مجتبی جباری پس از چهار ســال يک بار ديگر با پيراهن اســتقال به ميدان میرود. اين هافبک 34ســاله پنجشــنبه با عقد قراردادی دوساله به اســتقال تهران پيوســت. جباری يکی از بهترين بازيکنان تاريخ اســتقال محســوب میشــود. او که فوتبالش را از جوانان اســتقال شــروع کرده بــود، پس از درخشــش در ابومســلم در ســال ۱3۸4 به اســتقال تهران پيوست. جباری هشت ســال برای اســتقال بازی کرد و در سه قهرمانی اســتقال در تاريــخ ليگ برتر نقشــی کليدی ايفا کرد. اين بازيکن ســرانجام در ســال ۱3۹۲ بر سر اختافاتش با مديريت اســتقال راهی ســپاهان شــد. جباری در سپاهان تنها چند هفته دوام آورد و در سهسالونيم گذشــته با پيراهن الاهلی قطر به ميدان رفت.

حالا او ايــن فرصت را دارد کــه نهمين فصل حضــورش در اســتقال را تجربــه کنــد. جباری 34ســاله همواره يک مهره کليدی برای استقال بوده و آبیها اميدوارند با اضافهشدن او، تيمشان مدعی قهرمانی باشد. پنجشنبه هواداران استقال استقبال گرمی از اين بازيکن کردند. جباری با ابراز خوشــحالی از بازگشــت به تيم محبوبش گفت: «چند ســال از تيم محبوبم دور بودم که در همين مدت نيز هواداران همواره به من لطف داشــتند. حمايتهای گسترده هواداران موجب خواهد شد کمی استرس داشته باشــم و اميدوارم جوابگوی لطف آنان باشم. تمامی مجموعه استقال اعم از مديريــت، کادر فنی و بازيکنان تاش خواهند کرد با حمايت هواداران، فصل درخشــانی را برای اين تيم رقم بزنند. اين تيم همواره برای قهرمانشدن تاش میکنــد و بايد امســال به جايــگاه اصلی خود دســت يابد». احتمالا شــماره هشت آبیها، کاپيتان استقال در اين فصل هم خواهد بود. سه قهرمانــی در ليگ و دو قهرمانــی در جام حذفی در کارنامــه ايــن هافبــک خاق ديده میشــود. آســيبديدگیهای مکرر مشکل اصلی جباری در سالهای اخير بوده است. اختافات او با کارلوس کیروش باعث شد او پيش از جام جهانی ۲۰۱4 از تيم ملی جدا شود. در کارنامه اين بازيکن با وجود توانايیهايــش تنها 3۱ بازی ملی ديده میشــود. جباری پس از آرمين ســهرابيان، پژمان منتظری، حســن بيتســعيد، حســين حيــدری، داريوش شجاعيان، سجاد شهباززاده، سينا خادمپور، فردين نجفی، محمد هاشــمی، محمدجواد محمدی و مهدی قائدی دوازدهمين خريد استقال است. با اضافهشدن جباری، استقالیشدن سرور جپاروف بازيکن ازبکســتانی منتفی شد. ضمن اينکه هراير مگويان، مدافع ارمنستانی استقال هم از اين تيم جدا خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.