مصاف ايران و آمريکا اين بار در جام جهاني بسکتبال جوانان

Shargh - - ورزش -

ســيزدهمين دوره از رقابتهــاي جــام جهانــي بســکتبال جوانان از امروز به ميزباني قاهره مصر آغاز ميشــود و تيم ملي ايران نيز کارش در اين تورنمنت را با رقابت برابر آمريکا مدافع عنوان قهرماني شــروع ميکنــد. اين مســابقات بــا حضور ۱۶ تيــم در چهار گروه چهارتيمي برگزار ميشــود. تيم جوانان ايران در گــروه چهارم جام جهاني قــرار دارد و بايد در مرحله مقدماتــي با آمريکا، ايتاليا و آنگــولا پيکار کند. در اين گروه قهرمان ســه قاره حضور دارند و قطعا رقابتشان ميتواند جذاب باشد. اين براي سومينبار است که تيم ملي ايران با آمريــکا در مرحله گروهي قرار ميگيرد. اولينبار در ســال ۲۰۰۹ و جام جهاني نيوزيلند بود و دومينبار هم در دوره قبلي اين مســابقات به ميزباني يونــان که بسکتباليســتهاي جوان کشــورمان برابر آمريکا بــه ميدان رفتند. ايران در اولين گام يک تجربه بزرگ کسب خواهد کرد، بازي با مدافع عنوان قهرماني که در دو دوره گذشته بدون باخت قهرمان شده است. آمريکا اولين حريف ايران اســت. مليپوشــان جوان بعد از اين مســابقه به مصاف ايتاليا ميروند و سپس آنگولا را پيشرو خواهند داشت. تيم ملي ايران پيش از جــام جهاني مصر در پنــج دوره ديگر جام جهاني حضور داشــته اســت. جام جهاني ۲۰۰3 به ميزباني يونان برگزار شد و جوانان ايران در اين دوره شانزدهم شــدند. در سال ۲۰۰5 جام جهاني جوانان برگزار نشد و رقابتهــاي زير ۲۱ ســال يعنــي در رده اميد برگزار شــد که آرژانتين ميزبان بود و تيم ملــي ايران در رده دوازدهم ايســتاد. تيم ملي بسکتبال جوانان ايران در ســال ۲۰۰۹ به عنوان قهرمان آسيا راهي جام جهاني شد و در نهايت پانزدهم شد و پس از يک دوره غيبت بــه مقامهاي يازدهم و چهاردهــم جامهاي جهاني ۲۰۱3 و ۲۰۱5 چک و يونان دست پيدا کرد. برنامه ديدارهاي ايران به شرح زير است؛ ايران – آمريکا – شنبه ۱۰ تير – ساعت ۲۰ ايران – ايتاليا – يکشنبه ۱۱ تير – ۲۲:3۰ ايران – آنگولا – دوشنبه ۱۲ تير – ۲۲:3۰

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.