آلمان و شيلي در فينال جام کنفدراسيونها

Shargh - - ورزش -

فوتبال آلمان با برتري 4 بر يک مقابل مکزيک به فينال جــام کنفدراســيونها راه يافت تا براي کســب عنــوان قهرماني به مصاف شــيلي برود. پنجشنبهشب و در دومين ديدار مرحله نيمهنهايي جــام کنفدراســيونها که به ميزباني روســيه در حال برگزاري اســت، تيــم ملي آلمــان قهرمان جــام جهانــي ۲۰۱4 به مصاف مکزيــک قهرمان آمريکاي مرکــزي رفت که اين ديــدار با برتري 4 بر يک شــاگردان «يواخيم لو» به اتمام رســيد تا ژرمنها جواز حضور در فينال را کســب کنند. تيم ملــي آلمان با ترکيبي از بازيکنــان جوان خود در اين رقابتها شــرکت کرده است. چهارشنبهشب نيز تيم ملي شيلي در ضربات پنالتي برابر پرتغال به برتري دســت يافت تا جواز حضــور در فينال را از آنِ خــود کند. فردا عصــر تيمهاي پرتغال و مکزيک در ديدار ردهبندي به مصاف هم ميروند و از ساعت ۲۲:3۰ هم آلمان و شيلي براي کسب جام قهرماني رقابت خواهند کرد. آلمان و شيلي در مرحله گروهي اين مسابقات نيز به مصاف هم رفتند که تاش آنان به تساوي يک بر يک انجاميد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.