فهرست خريد علی کريمی مشخص شد

Shargh - - ورزش -

با مشخصشدن وضعيت سرمربی تيم فوتبال نفت تهران، قهرمان فصل گذشته جام حذفی هم رسما وارد بازار نقل و انتقالات شد. مذاکرات برای جذب بازيکنان فهرســت خريد علی کريمی آغاز شده است.

پيام صادقيان بازيکن فصل گذشته ماشينسازی و ستاره سابق پرسپوليس از نخستين بازيکنانی بود که علی کريمی جلســهای برگزار کرد و طرفين به توافقات کلی دســت پيدا کردند. به جز صادقيان، حميدرضــا علیعســگری بازيکن ماشينســازی، ســامان نريمانجهــان بازيکــن پرســپوليس و محمدرضا خانزاده بازيکن سياهجامگان در فصل گذشته نفرات قطعی فهرست خريد علی کريمی بــرای فصل آينده هســتند. ســرمربی جديد نفت همچنيــن خواهان تمديد قــرارداد عليرضا عزتی کاپيتان تيــم و مياد فراهانی دروازهبان نفتیهای تهران شــده است. مجتبی حقدوست هم قرارداد قرضیاش با اســتقال به پايان رسيده و از ابتدای فصل بــه نفت تهــران بازمیگــردد. همچنين از نفراتی مانند شــهاب کرمی، محمدامين آرامطبع و محمدحســين کنعانیزادگان بهعنــوان نفرات احتمالی فهرست خريد نفت ياد میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.