واليباليستهاي جوان از صعود به نيمهنهايي باز ماندند

Shargh - - ورزش -

تيــم ملي واليبال جوانان ايــران در آخرين ديدار خــود از دور دوم رقابتهــاي قهرماني جهان برابر لهســتان 3 بر ۲ نتيجه را واگــذار کرد و از صعود به جمع چهار تيــم نهايي باز ماند. به گزارش ايســنا، نوزدهمين دوره مســابقات واليبــال جوانان جهان از هفته پيــش آغاز شــد. در دور دوم اين رقابتها لهستان، چين، کوبا و ايران در گروه يک قرار داشتند. در ادامــه رقابتهــاي روز ســوم از دور دوم ايران پنجشنبهشب رودرروي تيم ملي لهستان قرار گرفت و با وجود ارائه نمايشي درخشان نتوانست نتيجه را به سود خود به پايان برساند و 3 بر ۲ مغلوب حريف خود شــد و از صعود به مرحله نيمهنهايي باز ماند. تيم ملي جوانان ايران با کســب تکامتياز اين ديدار مجمــوع امتيازات خود را به عدد چهار رســاند و با يک برد و دو باخت در جايگاه سوم گروه خود ايستاد و نتوانســت به جمع چهار تيم نهايي راه يابد. ايران در مرحله اول بسيار خوب کار کرده بود و با سه برد به دور دوم رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.